Техничка и биолошка рекултивација као технолошки процес рада у површинској експлоатацији на примеру површинског копа "Поље Е" рударског басена Колубара

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Милош Глигоријевић
Година одбране
2023
Ментор
Бојан Димитријевић
Чланови комисије
Бојан Димитријевић, Томислав Шубарановић, Иван Јанковић
Резиме
Рударство као привредна грана, мора да се прилагођава новим стандардима и регулативама у оквиру одговорног и одрживог развоја минерално сировинског комплекса и заштите животне средине и експлоатације лежишта минералних сировина. Оно укључује интегрисано планирање и испитивање геолошких ресурса и резерви корисних минералних сировина и управљање техничко-технолошким процесима откопавања и припреми у функцији интердисциплинарних аспеката екологије, организације и економике. Рекултивација површинских копова и одлагалишта је саставни део укупних процеса и периода у експлоатацији минералних сировина.Рекултивацију чине техничка и биолошка рекултивација у које су мултидисциплинарно укључене различите инжењерске дисциплине, као педологија, агрономија, пољопривреда, шумарство, хидтотехника, геотехника, просторно планирање, пејзажна архитектура и др. Све је тако дизајнирано да се нарушено земљиште биодиверзитета и еко-система врати у ново антропогено географско стање, прихватљиво и каткад боље од пређашњег по свим карактеристикама. То подразумева и побољшање квалитета депосола и потенцоијално продуктивног слоја са аспекта физичкомеханичког, геохемијског, хидрогеолошког и биолошког квалитета новоформираног земљишта. Овим Мастер радом је описано пројектно решење техничке и биолошке рекултивације које ће се извести на нарушеним и деградираним просторима насталим рударским радовима, експлоатацијом угља и откопавањем и одлагањем откривке и међуслојне јаловине на унутрашње одлагалиште бившег “Поља Д” са актуелног површинснког копа "Поље Е" у рударском басену Колубара.
Кључне речи
површински коп, одлагалиште, експлоатација, техничка рекултивација, биолошка рекултивација
Број страна
63
Ниво приступа
Отворени приступ
Лиценца
3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)
Формат
.pdf

Милош Глигоријевић. Техничка и биолошка рекултивација као технолошки процес рада у површинској експлоатацији на примеру површинског копа "Поље Е" рударског басена Колубара, 2023

This item was submitted on 5. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.