Потреба за израдом биланса и оценом расположивих резерви подземних вода Републике Србије

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Зоран Стевановић, Вељко Мариновић, Бранислав Петровић
Извор
Записници Српског геолошког друштва
Издавач
Српско геолошко друштво
Датум издавања
2021
Сажетак
Природне карактеристике Србије, просторна дистрибуција ресурса водe и њихових корисника, као и међусобна интеракција коришћења, заштите вода, као и заштите од вода, условиле су да се подземне воде на читавој територији морају посматрати интегрално, јединствено, комплексно и рационално. Међутим, тренутно је у Републици Србији могуће дефинисати само одлике појединих издани и/или изворишта услед непостојања довољних података за свеобухватну анализу стања ресурса. За оцену притиска на квантитет ресурса подземних вода, што је обавеза према Оквирној директиви о водама ЕУ (ОДВ) и пратеће планове управљања који су у припреми, углавном се могу користити подаци који су прикупљени и обрађени још пре четврт века (1995. године) за потребе израде Водопривредне основе Србије (ВОС), или су иновирани само за поједине делове Србије кроз израду стратешких пројеката (2007-2011) или пројекта проширења мреже за мониторинг подземних вода (2015). У пракси се водне дозволе или решења о експлоатационом праву углавном издају без увида да ли се у истом водном телу налазе и користе и друга изворишта, и какве су последице истовремене експлоатације. Стога се намеће потреба за новом евалуацијом билансних елемената и оценом резерви подземних водних ресурса на нивоу Републике у целини, као и појединих водних тела подземних вода и група водних тела, што би одговарало регионалном концепту, а према упутствима и стандардима које садрже пратећи документи и водичи за примену ОДВ, који узимају у обзир категорију расположивих резерви и потреба у води зависних екосистема.
Serbia's natural features, the spatial distribution of water resources and their users, as well as the mutual interaction of water use, water protection and protection against water, have caused groundwater throughout the territory to be considered integrally, uniquely, complexly and rationally. However, in the Republic of Serbia it is currently only possible to define the characteristics of certain number of aquifers and / or groundwater sources due to the lack of sufficient data for a comprehensive analysis of resources. For the assessment of the quantitative pressure on groundwater resources, which is an obligation under the EU Water Framework Directive (WFD) and accompanying management plans, which are under preparation, is mainly use data collected and processed as early as a quarter of a century ago (1995) for the purpose of previous Serbia's Water Management Plan, or have been innovated only for certain parts of Serbia through the development of some strategic projects (2007-2011) or the expansion of the groundwater monitoring network (2015). In practice, water permits or water exploitation permits are often issued without knowing whether other groundwater sources are located and used in the same groundwater body and what are the consequences of simultaneous exploitation. Therefore, there is a need for a reevaluation of the groundwater budget parameters and the assessment of groundwater reserves at the level of entire territory, and then delineated groundwater bodies (regional approach) in accordance to the guidelines and standards contained in the accompanying documents of WFD, which take into account the category of available reserves and water needs of dependent ecosystems.
Број
2020
почетак странице
15
крај странице
27
issn
0372-9966
Просторно покривање
Srbija
Subject
подземни водни ресурси, биланс, расположиве резерве, одрживо управљање, Република Србија
groundwater resources, water budget, available reserves, sustainable development, Republic of Serbia
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М51
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf

Зоран Стевановић, Вељко Мариновић, Бранислав Петровић. "Потреба за израдом биланса и оценом расположивих резерви подземних вода Републике Србије" in Записници Српског геолошког друштва, Српско геолошко друштво (2021)

This item was submitted on 23. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.