Optimizacija dužine strele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina i efektivnosti rada na površinskim kopovima lignita Srbije

Објеката

Ментор
Vladimir Čebašek
Члан комисије
Vladimir Čebašek
Nebojša Gojković
Predrag Jovančić
Tomislav Šubaranović
Креатор
Branko M. Petrović
Датум издавања
2016-07-12
Сажетак
Rotorni bageri su mašine koje se u današnje vreme najviše primenjuju uprocesu masovne eksploatacije uglja zahvaljujući, pre svega, nizu tehničkoeksploatacionihprednosti u odnosu na druge vrste bagera. Raznovrsnirudarsko-tehnički zahtevi otkopavanja doprineli su razvoju nekoliko tipova ovihmašina, tako da svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke u odnosu nadrugi tip.Predmet istraživanja u disertaciji odnosi se na izbor optimalnekonstrukcije strele bagera i njene usaglašenosti sa uslovima radne sredine kojiće vladati na površinskim kopovima lignita Srbije, imajući u vidu složene usloveeksploatacije (velika dubina sinklinalnog zaleganja uglja, neophodnostselektivnog rada, prisutnost nepovoljnih materijala sa stanovišta stabilnostikosina i dr.).Polazeći od činjenice da još uvek ne postoji opšte prihvaćenametodologija određivanja optimalne dužine strele rotornog bagera, kao i njenoguticaja na konstrukciju bagera, u disertaciji je definisana celokupnametodologija istraživanja navedenog problema uz analizu i sistematizovanjedosadašnjih saznanja i rezultata istraživanja u ovoj oblasti.Pri izradi doktorske disertacije korišćene su metode modeliranja strelebagera, modeliranja radne sredine i modeliranja rada mehanizacije uz primenurealnih podataka sa površinskih kopova R.B. KOLUBARA i terenskih merenjadinamičkog ponašanja bagera u radu.Implementacija ovako koncipirane metodologije optimizacije dužinestrele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina, pri otkopavanju lignita Srbije,omogućila bi znatno pouzdanija rešenja, kako same konstrukcije bagera tako igeometrije kopa, tj. njegovih zahtevanih visina i uglova nagiba, uz boljeekonomske i ekološke učinke...
Bucket wheel excavators (BWE) are machines that are nowadays themost frequently used in the mass mining of coal, thanks to, more than all, aseries of technical and exploitation advantages over other types of excavators.A variety of mining and technical mining requirements contributed todevelopment of several types of these machines, so that each of them has itsadvantages and disadvantages compared to other type.The subject of the thesis relates to the selection of the optimal excavatorboom and its compliance with the conditions of the working environment, whichwill prevail on the opencast lignite mines in Serbia, having in mind the complexmining conditions (great depth of synclinal coal dipping, the necessity ofselective operation, the presence of unfavorable material from the standpoint ofslope stability, etc.).Starting from the fact that there is still no generally acceptedmethodology for determining the optimum length of BWE boom, as well as itsimpact on the structure of the excavator, the thesis defines the overall researchmethodology of this issue to the analysis and systematization of currentknowledge and research results in this area.In this thesis were used modeling methods of excavator boom, workingenvironment modeling and modeling of operating machinery with the use of realdata from the opencast mines of MB KOLUBARA and field measurements of thedynamic behavior of excavator during operation.Implementation of such designed methodology for optimization of BWE’sboom length in the function of slope stability, during excavation of ligniteexcavation in Serbia, would allow significantly more reliable solutions, both thestructure and geometry of the mine, i.e. its required heights and angle ofinclination, with better economic and environmental effects...
open pit, block parameters, capacity, bucket wheel excavator,excavators boom length, geomechanics, slope stability, economy
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
površinski kop, parametri bloka, kapacitet, rotorni bager, strelabagera, geomehanika, stabilnost kosina, ekonomija
Тип
Докторска дисертација

Branko M. Petrović. "Optimizacija dužine strele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina i efektivnosti rada na površinskim kopovima lignita Srbije" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-07-12)