Истраживањe могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова

Објеката

Ментор
Dejan Ivezić
Члан комисије
Marija Živković
Mirko Komatina
Креатор
Miodrag M. Grujić
Датум издавања
2014-06-04
Сажетак
Одрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске исоцијалне димензије, који се односи на системска побољшања животног окружења.Енергија се налази међу покретачима одрживог развоја везано за потребу за повећањесоцијалног благостања, његову кључну улогу у економском развоју и утицај на животнусредину. Урбане зоне, као центри потреба за енергијом и емисија угљеника, пружајузначајне могућности за промоцију одрживости енергетског система заједнице.Планирање нових енергетских капацитета, у складу са принципима одрживог развоја,обухвата спровођење политике повећања енергетске ефикасности и увођења обновљивихизвора енергије. Дисертација ставља акценат на коришћење потенцијала дела обновљивихизвора, односно нискотемпературних извора топлоте, тј. на првом месту геотермалнеенергије подземних вода, стена, земље, затим ваздуха, воде и Сунца за добијање топлотнеенергије. Ови извори обезбеђују нижу температуру него што се добија сагоревањемфосилних горива. Међутим, њиховом употребом могу се добити значајне количинеенергије и у многим системима задовољити и комплетне потребе за топлотном енергијом.При томе, коришћењем нискотемпературних извора смањује се потрошња других обликаенергије, трошкови горива, уз значајно смањен негативан утицај на животну средину...
Balancing of environmental, economic and social issues is the essence of sustainability. That iscontinuous process, related to our living environment and their systematic improvements. Forsustainable development, energy is one of the most important drivers. Improving the socialwelfare, economic development, but also environmental impacts are closely related to energydevelopment. Urban areas are the centers of energy demand and carbon emissions. For thatreason, cities are the places where the actions for promoting the sustainability of energy systemsshould be initiated.Planning new facilities, in accordance with the principles of sustainable development, involves awide range of energy efficiency measures and the introduction of renewable energy sources. Thethesis emphasizes the use of renewable resources, primarily low-temperature heat sources, i.e.first geothermal ground water, rocks, soil, air, water and sun to generate heat. These sourcesprovide a lower temperature than is obtained by burning fossil fuels. However, their use canprovide significant amounts of energy and satisfy the complete heat demands in many systems.In addition, using low temperature sources reduces the consumption of other forms of energy,fuel costs, and significantly reduced the negative impact on the environment...
sustainable development, district heating, model, scenario, multi-criteria analysis,low-temperature sources, ELECTRE, Belgrade
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
одрживи развој, даљинско грејање, модел, сценарио, вишекритеријумскаанализа, нискотемпературни извори, ELECTRE, Београд
Тип
Докторска дисертација

Miodrag M. Grujić. "Истраживањe могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2014-06-04)