Optimizacija i planiranje površinskih kopova stohastičkim modelima

Објеката

Ментор
Nikola Lilić
Члан комисије
Božo Kolonja
Ranka Stanković
Vladimir Malbašić
Dinko Knežević
Креатор
Dejan R. Stevanović
Датум издавања
2015-05-29
Сажетак
Savremeno rudarstvo izloženo je stalnom trendu pogoršanja uslova poslovanja.Mogućnost ostvarenja ekonomskih i drugih ciljeva rudarskog projektakompromitovana je stalnim pogoršanjem kvaliteta ležišta na kojima se vršieksploatacija, kao i značajnoj dozi neizvesnosti povezane sa geološkim,ekonomskim i tehničkim parametrima proizvodnje. U ovako kompleksnimuslovima poslovanja, matematički modeli sposobni da odgovore značajnimizazovima, odnosno ponude optimalna rešenja kojima se garantuje maksimalnoispunjenje projektovanih ciljeva, nameću se kao neophodnost.Trenutni, konvencionalni pristup optimizaciji i planiranju površinskih kopovazasniva se na algoritmima, razvijenim sredinom prošlog veka čije je opšteobeležje deterministički pristup prilikom usvajanja relevantnih ulaznihparametara.U protekle dve decenije, kao ozbiljna alternativa detemnističkom pristupunameće se primena stohastičkih modela. Mnogobrojni rezultati naučnog rada,snažno sugerišu da stohastički matematički modeli znatno bolje opisuju prirodusavremenog rudarstva i predstavljaju alternativu sposobnu da ponudi boljarešenja.U istraživanju predstavljenom u ovom radu, analizara se upotreba stohastičkihmatematičkih modela, u procesima planiranja i optimizacije na površinskimkopovima. Cilj disertacije, je da se naučnim metodama, dokažu prednostiimplemantacije stohastičkog ili kombinovanog (hibridnog) stohastičkog ideterminističkog pristupa nad čisto determinističkim (konvencionalnoprihvaćenom) pristupom. Praktičan doprinos istraživanja predstavljaju dvarazvijena modela. Prvi model, zasniva se na genetskom algoritmu i tretiraproblem planiranja proizvodnje na površinskom kopu lignita. Drugi razvijenimodel je hibridnog tipa, sadrži stohastičku (Monte Karlo metoda) ideterminističku komponentu i tretira problem optimizacije granica kopa.
Contemporary mining has constant declining trend in business conditions.Achievement possibilities of economic and other goals of mining projects arebeing compromised by constant deposit deterioration where exploitation isbeing held, as well as a significant dose of uncertainty associated withgeological, economic and technical parameters of production. In such complexbusiness conditions, mathematical models, able to respond on significantchallenges, i.e. to offer optimal solutions which shall guarantee maximalfulfillment of projected goals, are considered to be necessity.Current, conventional approach to optimization and planning of open pits isbased on algorithms which have been developed during the mid of the lastcentury. Their main characteristics is deterministic approach during adoption ofrelevant input parameters.In last two decades, adoption of stochastic models is considered to be seriousalternative. Numerous results of scientific work strongly suggest that stochasticmathematical models significantly better describe the nature of contemporarymining, and represent alternative capable of offering better solutions.In planning processes and optimization of open pits, usage of stochasticmathematical models is analyzed in the research that is represented by thisdissertation. The aim of the dissertation is to prove the advantages ofimplementations of stochastic or combined (hybrid) stochastic and deterministicapproach over a purely deterministic (conventionally accepted) approach. Twodeveloped models represent practical contribution of the research. First modelis based on genetic algorithm and it is dealing with the problem of productionplanning on the lignite open pit. Second model that is being developed is hybridtype. It has stochastic (Monte Carlo method) and deterministic component andtreats the problem of optimization of open pit boundaries.
open pit mine, planning, optimization, stochastic models, coal quality control, uncertainty.
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
površinski kop, planiranje, optimizacija, stohastički modeli, kontrola kvaliteta uglja, neizvesnost.
Тип
Докторска дисертација

Dejan R. Stevanović. "Optimizacija i planiranje površinskih kopova stohastičkim modelima" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2015-05-29)