Старење бунара у алувијалним срединама различитог степена оксичности

Објеката

Ментор
Zoran Stevanović
Члан комисије
Milan Dimkić|Milenko Pušić
Креатор
Brankica Majkić
Датум издавања
2013-09-27
Сажетак
Старење бунара настаје као последица процеса корозије и колмирања. Процесекорозије могуће је спречити уградњом филтерских конструкција од материјалаотпорних на корозију. Колмирање може да настане без обзира на врсту материјалаод кога се праве бунарске конструкције, а процесом може бити захваћенаприфилтарска зона па и зона саме водоносне средине. Из тог разлога тезa јеусмеренa на процесе који доводе до колмирања бунара и последицe опадањaкапацитета водозахватних објеката. Полазна хипотеза је да бунари стареразличитом брзином у срединама различитог степена оксичности. Хидрохемијскеи микробиолошке карактеристике подземних вода, састав седимената изданскезоне, али и режим рада бунара утичу на брзину формирања талога у бунарима.Водоснабдевање становништва у Републици Србији врши се највећим деломексплоатацијом подземних вода (oкo 75%). Процењене количине подземних водау алувијалним срединама износе 43,79 m3/s, што износи 65,23% укупнопроцењених природних резерви. На основу података из Водопривредне основеРепублике Србије, просечно се из алувијалних издани експлоатише 12,9 m3/s.Подземне воде захваћене из алувијалних издани доминантно учествују уводоснабдевању у Србији. Одабрана су три подручја истраживања: регионалнаизворишта јавног водоснабдевања Трновче код Велике Плане и Кључ кодПожаревца, односно локација дренажног система Ковин-Дубовац која јеВодопривредном основом предвиђена за отварање регионалног изворишта заводоснабдевање средњег и северног Баната. Резултати истраживања допуњени суи упоређени са подацима везаним за одабране бунаре београдског извориштаподземних вода.Кроз дисертацију су приказане методе које су коришћене за одређивањеразличитих параметара битних за дефинисање колмирања, геолошке ихидрогеолошке карактеристике појединачних локација, начин и резултатидефинисања степена оксичности средине, резултати анализе талога и резултатиодређивања локалних хидрауличких губитака и дозвољених улазних брзина убунаре...
Water well ageing is generally a consequence of corrosion and clogging. Corrosion canbe prevented by installing well casings made from materials resistant to corrosion.Clogging might occur regardless of the type of material used to construct the wellcasing and the process may extend to the immediate vicinity of the well screen and evenaffect the aquifer itself. For the above reason, focus of the thesis is on the processes thatlead to well clogging and the impact of such processes on declining well capacity. Thestarting hypothesis is that wells age at varying rates in sediments of different oxicconditions. Hydrochemical and microbiological characteristics of the groundwater andthe composition of the sediments comprising the aquifer matrix affect the rate ofincrustation inside the wells, as does the operating mode of the wells.Drinking water supply in Serbia largely relies on groundwater abstraction (about 75%).The amount of groundwater stored in alluvial aquifers has been estimated at 43.79 m3/s,or 65.23% of all groundwater resources. According to the Serbia’s Water ManagementMaster Plan, the average rate of groundwater from alluvial aquifers is 12.9 m3/s.Groundwater withdrawn from alluvial aquifers is the main source of the water supply inSerbia. Three test areas were selected: regional sources of public water supply atTrnovče near the City of Velika Plana and Ključ near the City of Požarevac, and thelocation of the Kovin-Dubovac drainage system that the Water Management MasterPlan has designated for the development of a regional source of water supply for Centraland North Banat. The outcomes of the research have been supplemented and comparedwith the data gathered from the selected water wells of the groundwater source inBelgrade.The thesis presents the methods applied to determine various parameters relevant to thedefinition of clogging, the geological and hydrogeological characteristics of the studiedlocations, the approach used and the outcomes of the definition of the oxic conditions of alluvial sediments, the incrustation analyses and the results of determining local hydraulic losses and permissible entrance velocities to the wells...
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
старење бунара, алувијалне издани, степен оксичности средине,колмирање, бунарски талог, локални хидраулички губитак, дозвољене улазнебрзине
water well ageing, alluvial aquifers, oxic conditions, clogging,incrustations, local hydraulic loss, permissible entrance velocity
Тип
Докторска дисертација

Brankica Majkić. "Старење бунара у алувијалним срединама различитог степена оксичности" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2013-09-27)