Ефикасност дистрибуције и коришћења природног гаса у домаћинствима

Објеката

Ментор
Toma Tanasković
Члан комисије
Veselin Batalović|Dušan Danilović|Miroljub Adžić
Креатор
Dejan Brkić
Датум издавања
2010-03-30
Сажетак
Природни гас ће се у будућности све више користити као енергент за подмиривање грејних потреба становништва у српским градовима. Стога је потребно изнаћи најповољнији начин употребе природног гаса. Природни гас се може користити за подмирење грејних потреба становништва на два дијаметрално супростављена начина, и то директно, тако што би се гас директно уводио у зграде путем дистрибутивног система за снабдевање гасом и затим сагоревао у гасном котлу којим је сваки стан опремљен (гасни дистрибутивни систем), или индиректно, тако што би се градска топлана снабдевала гасом а даље би се из ње насеља напајала топлотном енергијом (даљински топловодни систем). Избор једног од два понуђена система може се направити на основу просторног распореда зграда у насељу, њиховогброја, величине, квалитета изолације,итд. Такође, у овој дисертацији, једаннови ефикасан метод за решавањедистрибуције протока кроз цевоводнемреже типа петљи мреже је приказан.Фактор трења при протоку флуида крозједну цев се такође разматра.
Natural gas in Serbian towns will be themore used in future. So rational way forusage of natural gas should bedeveloped. Natural gas can be used forsatisfying population needs for heating,either directly by bringing the gas to thedwellings through the gas distributionsystem and combusting it in the domesticboiler (gas distribution system), orindirectly by combusting the natural gas inthe heating plant and distributing the heatenergy to the dwellings through thedistrict heating system (district heatingsystem). The selection of a certain type ofheating system is made according to thedisposition of buildings in the area, theirnumber, size, insulation quality, etc. Also,in this dissertation, an efficient newmethod for solution of flow distributionthrough loop-pipe network is shown.Friction factor for flow through one pipe isalso evaluated.
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
prirоdni gаs, distribuciја gаsа,grејаnjе, cеvоvоdi, cеvоvоdnе mrеžе,fаktоr trеnjа pri prоtоku fluidа,urbаnizаm
natural gas, gas distribution, heating,pipelines, pipe-networks, flow frictionfactor, urbanism
Тип
Докторска дисертација

Dejan Brkić. "Ефикасност дистрибуције и коришћења природног гаса у домаћинствима" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2010-03-30)