Prikaz rezultata istraživanja ležišta opekarskih sirovina “Ruma” u Rumi

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Anđela Jaćimović
Година одбране
2023
Ментор
Vladimir Simić
Чланови комисије
Vladimir Simić, Dragana Životić, Zoran Miladinović
Резиме
Industrija građevinskog materijala "Ruma" je jedan od značajnijih pogona za proizvodnju različitog asortimana opekarskih proizvoda,ne samo u bližoj okolini, već i na širem području. Ležište opekarskih mineralnih sirovina se nalazi severoistočno od Rume, na terenu koji pripada listu Novi Sad OGK SFRJ. Ranija istraživanja opekarskih glina na područiju ležišta IGM "Ruma" izvođena su u više navrata, i to 1980. i 1985-1986. godine, dok su dopunska geološka istraživanja, rađena za potrebe elaborata, tokom septembra 2003. godine od strane Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ležište IGM "Ruma" je sedimentarno ležište nastalo usled mehaničke diferencijacije materijala tokom transporta i deponovanja u priobalnom području reke Save. Različiti litološki slojevi unutar istražnog prostora ležišta ,nastali su usled promenljivih uslova taloženja, kao i promena u načinu transporta materijala i karakteristika okoline. Izdvajaju se sledeći litološki slojevi: humus i humuficirani les, les, pogrebene zemlje, glinoviti les, alevriti i gline crvene boje. Svrha ovog diplomskog rada jeste analiza i interpretacija rezultata laboratorijskih ispitivanja kvaliteta pojedinačnih i kompozitnih proba uzetih sa terena.
Кључне речи
Ruma, opekarske gline, laboratorijska ispitivanja kvaliteta
Број страна
47
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Anđela Jaćimović. Prikaz rezultata istraživanja ležišta opekarskih sirovina “Ruma” u Rumi, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.