Prerada mešavine rovnih peskova KLPč017 i KLPč026 u cilju dobijanja gotovog proizvoda KLPč027 i pratećih proizvoda

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Đorđe Gentić
Година одбране
2023
Ментор
sr Milena Kostović
Чланови комисије
sr Milena Kostović, Predrag Lazić, Igor Miljanović
Резиме
sr U radu je dat prikaz separacije kvarcnog peska Jugo – Kaolin, ogranak″Kopovi Ub״.Prikazana je lokacija postrojenja, faze izgradnje, kapacitet postrojenja,kao i sirovinska baza. Takođe su prikazani i opisi tehnoloških procesa sa šemama.U opštem delu su prikazana opšta svojstva kvarcnog peska, koja se odnose na osnovne karakteristike kvarcnog peska, primenu u različitim industrijskim granama, podelu kvarcnog peska prema krupnoći, obliku zrna, načinu transportovanja i mestu deponovanja, načinu stvaranja itd.U okviru master rada izvršene su izmene u tehnološkom procesu i tokom snimanja na samom pogonu urađene neophodne granulometrijske analize uzoraka mešavine rovnih peskova, koje učestvuju u procesu pripreme u separaciji ″Kopovi Ub״ u cilju dobijanja novih proizvoda.Kao bitan parametar za ocenu kvaliteta dobijenih kvarcnih peskova, koje postavljaju različiti korisnici, posmatrana je srednja veličina zrna (SVZ).Ukoliko je vrednost za srednju veličinu zrna (SVZ), dobijena granulometrijskom analizom,približna onoj koju korisnik zahteva, takva analiza smatrana je uspešnom, tj. za dobijeni pesak se u tom slučaju može reći da je kvalitetan i da ispunjava zahteve korisnika.
Кључне речи
sr kvarcni pesak, granulometrijski sastav, srednja veličina zrna, hidrosajzer
Број страна
38
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Đorđe Gentić. Prerada mešavine rovnih peskova KLPč017 i KLPč026 u cilju dobijanja gotovog proizvoda KLPč027 i pratećih proizvoda, 2023

This item was submitted on 29. август 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.