Nafta i prirodni gas u energetskoj tranziciji

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Andrija Avramović
Година одбране
2023
Ментор
Dejan Ivezić
Чланови комисије
Dejan Ivezić, Marija Živković, Miloš Tanasijević
Резиме
U radu je analizirana uloga naftno-gasnog sektora u globalnom procesu energetske tranzicije sa posebnim osvrtom na tekuće i buduće stanje njegovog održivog razvoja. Definisani su ključni istorijski, tekući i budući trendovi u svetskoj energetici sa posebnim osvrtom na ulogu nafte i prirodnog gasa u njoj tokom tranzicije od konvencionalnih fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije u skladu sa usvojenim klimatski-neutralnim ciljevima svetske privrede.
Na primeru sektora nafte i prirodnog gasa Republike Srbije, razmotrena je njegova uloga u energetskoj tranziciji zemlje i analizirani su različiti aspekti njegove održivosti. Za analizu su korišćeni poslednji objavljeni podaci Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad za 2021-2022. godinu kao ključnog dela domaćeg naftno-gasnog sektora. Analiza je rađena putem proračuna odgovarajućih energetskih i ekoloških indikatora održivog razvoja u ključnim segmentima naftno-gasnog sektora (istraživanje, proizvodnja, prerada i promet nafte, prirodnog gasa i njihovih derivata), u skladu sa opšte prihvaćenim metodologijama. Posebna pažnja je posvećena domenima ukupne energetske potrošnje, strukture energetskog bilansa ali i emisijama gasova sa efektom staklene bašte i energetskoj efikasnosti sektora. Na osnovu dobijenih podataka date su i okvirne projekcije budućih kretanja u domaćem naftno- gasnom sektoru u navedenim oblastima.
Proračunati energetski indikatori potvrđuju visok nivo energetske potrošnje domaćeg naftno-gasnog sektora, gde dominiraju segmenti prerade i proizvodnje nafte i gasa naspram sektora transporta i prometa. Prostorna distribucija potrošnje energije je neravnomerna. Primetni su značajni procesi energetske tranzicije unutar sektora putem primene mera povećanja energetske efikasnosti, korišćenja različitih čistih energetskih tehnologija i razvoja kapaciteta obnovljivih izvora energije (OIE). Ovo rezultira značajnom udelu sopstvene proizvodnje električne i toplotne energije kojim se zadovoljavaju potrebe unutar sektora.
U pogledu ekoloških indikatora procenjen je uticaj sektora nafte i gasa na nivou oko 3% ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u Srbiji. Najveći deo ostvarenih emisija je usled prerade nafte, a zatim njihove proizvodnje. Proračunati indikatori na prvo mesto ističu direktne emisije, ali i naznačavaju važnost ostalih indirektnih emisija koje nastaju od korišćenja nafte i gasa duž lanca vrednosti. Primetni su efekti različitih mera za smanjenjem navedenih grupa emisija GHG.
U pogledu budućih kretanja očekuje se nastavak potražnje nafte i gasa u Srbiji u narednom periodu uz zadržavanje nivoa energetske potrošnje i poboljšanjem strukture energetskog miksa. Orijentacija sektora će nastaviti da bude kombinovana, sa pretežno uvoznom sirovinskom bazom i domaćim i regionalnim tržištem za plasman proizvoda. Emisije GHG će verovatno stabilno rasti sa rastom kapaciteta prerade, ali će se one kontrolisati sve većim angažovanjem OIE. Potreban je nastavak ulaganja u naftno-gasni sektor, kako u konvencionalni lanac vrednosti nafte i gasa, tako i u čiste energetske tehnologije, nove kapacitete za OIE unutar sektora, kao i za razvoj mera energetske efikasnosti. Ove mere će u narednom periodu dati značajne rezultate i osigurati ključnu ulogu domaćeg sektora nafte i gasa u energetskoj tranziciji zemlje.
Кључне речи
održivi razvoj, indikatori, naftna industrija, energetika, tranzicija
Број страна
92
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Andrija Avramović. Nafta i prirodni gas u energetskoj tranziciji, 2023

This item was submitted on 12. јул 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.