Хидрохемија подземних вода лежишта бакла и злата "Чукару Пеки" код Бора

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Снежана Кретић
Година одбране
2022
Ментор
sr Небојша Атанацковић
Чланови комисије
sr Небојша Атанацковић, Владимир Живановић, Јана Штрбачки
Резиме
sr Лежиште бакра и злата “Чукару Пеки” налази се у источној Србији на око 6 km удаљености од града Борa. Подручје истраживања карактеришу сложени геолошко-хидрогеолошки услови који директно утичу на формирање хемијског састава подземних вода.
У овом раду проучаване су компоненте основног физичко-хемијског састава, као и присуство микрокомпоненти. Овакав приступ предметној проблематици спроведен је са циљем издвајања могућих хидрогеохемијских процеса који утичу на формирање различитих хемијских састава подземних вода у оквиру издвојених хидрогеолошких јединица. У циљу решавања постављеног проблема обрађени су резултати више стотина хемијских анализа.
Анализом прикупљених података издвојена су три основна типа
подземних вода који се јављају на истражном подручју и то Ca-Mg-HCO3-SO4, Na-HCO3-SO4 и Ca-HCO3 тип. Овакви типови подземних вода последица су процеса хидролизе алумосиликата, јонске измене и растварања калцита. Интезитет ових процеса зависи од заступљености минералних фаза у издвојеним хидрогеолошким јединицама и директно утиче на промене у садржају макро- и микрокомпоненти у подземним водама.
Кључне речи
sr физичко-хемијски састав, микрокомпоненте, јонски односи, хидрогеохемијски процеси, порекло подземних вода
Број страна
64
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Снежана Кретић. Хидрохемија подземних вода лежишта бакла и злата "Чукару Пеки" код Бора, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.