Геологија и методе истраживања лежишта бакра Ваља Стрж

Објеката

Врста завршног рада
sr Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Татјана Милисављевић
Година одбране
2022
Ментор
sr Раде Јеленковић
Чланови комисије
sr Раде Јеленковић, Владимир Симић, Радуле Тошовић
Резиме
sr У мастер раду Геологија и методе истраживања лежишта бакра Ваља Стрж су описане основне карактеристике геолошке грађе порфирског лежишта бакра Ваља Стрж и методе примењених геолошких, геохемијских и геофизичких истраживања. У завршном делу рада је спроведена критичка анализа остварених резултата са предлогом даљих активности на прорачуну и оцени рудних резерви. Изложени подаци потичу из Фонда стручне документације компаније ДПМ Авала: годишњих елабората о резултатима геолошких истраживања бакра, злата и пратећих метала у рудном пољу Црни Врх на подручју Чока Куруге и Елабората о рудним резервама лежишта Ваља Стрж, са стањем на дан 31.12.2008. године.
Геолошки истражни радови на ширем подручју лежишта Ваља Стрж су вршени у два периода: до 1974. године и од 2006-2008. године са циљем проналажења, оконтуривања и утврђивања геолошке грађе лежишта металичних минералних сировина и оцене њиховог економског значаја. Тежиште истражних радова било је на проналажењу порфирских лежишта бакра, епитермалних лежишта злата високе сулфидације, скарновских полиметаличних лежишта (Pb, Zn, Cu) са златом и сребром као најзначајнијим пратећим компонентама и хидротермално-вулканогених Cu-Au лежишта масивно-сулфидног типа.
У почетним периодима истраживања, до 1974. године, на ширем простору лежишта Ваља Стрж је утврђено постојање више порфирских лежишта бакра (Думитру поток, Ваља Стрж), лежишта злата Куруга, лежишта полиметала Ваља Сака и других, која су истражена на прелиминарном нивоу. Од 2006. године новим, проспекцијским и проспекцијско-истражним радовима извршена је провера и допуна података о раније пронађеним лежиштима, утврђене су нове рудне концентрације и створена је основа за извођење детаљних геолошких истражних радова праћених обимним студијским изучавањима. На основи поменутих радова, оконтурено је и детаљно истражено порфирско лежиште бакра Ваља Стрж са повишеним садржајима злата, издвојени су и геолошко-економски рангирани нови рудноперспективни простори.
На подручју лежишта Ваља Стрж, сви истражни радови су пројектовани и реализовани на начин да омогуће добијање јасне представе о његовим геолошким и металогенетским карактеристикама, али за потребе добијања неопходних инфорамција за прорачун, категоризацију и класификацију рудних резерви. Закључено је да је лежиште штокверкно-импрегнационог типа, пружања север-југ, стрмог пада ка западу, сложеног облика одређеног вредношћу граничног садржаја од 0,3% условног бакра. Лежиште и његова непосредна околина су истраживани бушењем (43 истражне бушотине, укупне дужине 12.000 m, до 1974. године, и 219 истражних радова – 156 истражних бушотина са око 31.000 m и 63 раскопа са 7.000 m дужине, у периоду 2006-2008. године). Истраживање лежишта је у првој фази вршено по истражној мрежи 8080 m, а затим по мрежи 4040 m. Све бушотине су косе са падом -50 до - 60 и азимутом бушења 315, ређе 135.
Квалитет руде је утврђен на бази анализе 41.414 проба. Технолошка својства и услови припреме руде су испитивани у лабораторијском обиму, а повољни резултати су добијени за композитне узорке са вишим садржајима бакра и злата. Композити са нижим садржајима корисних компонената су испитани на прелиминарном нивоу, јер је маса композита била недовољна за екстракцију потребне количине концентрата.
Прорачун (процена) количине рудних резерви је извршен сагласно канадском NI 43-101 стандарду, применом геостатистичких метода у контури граничног садржаја 0,3% условног бакра (CuEq). Са становишта домаће регулативе, лежиште бакра Ваља Стрж према величини, структурно-морфолошким обележјима и равномерности расподеле корисних компонената има прелазне карактерстике између I и II групе лежишта бакра, при чему преовлађују карактеристике II групе. Истражене геолошке рудне резерве су уврштене у Б категорију иако то није у духу Правилника о класификацији и категоризацији рудних резерви и вођењу евиденције о њима (Службени гласник 53/79), јер нису извршена одговарајућа хидрогеолошка истраживања, адекватна испитивања физичко-механичких карактеристика руде и пратећих стена, док су технолошка испитивања извршена само у лабораторијском обиму. Предлажу се даља геолошка истраживања лежишта и израда нове геолошко-економске оцене на бази иновираних података.
Кључне речи
sr Ваља Стрж, лежиште, бакар, злато, методе истраживања, геолошко- економска оцена
Број страна
60
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Татјана Милисављевић. Геологија и методе истраживања лежишта бакра Ваља Стрж, 2022

This item was submitted on 26. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.