Квалитет ваздуха и утицај на здравље становништва у граду Крагујевцу

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Никола Петровић
Година одбране
2022
Ментор
sr Александар Цвјетић
Чланови комисије
sr Александар Цвјетић, Ивица Ристовић, Владимир Милисављевић
Резиме
sr У оквиру обрађене теме у овом раду приказани су приоритетни аспекти заштите квалитета ваздуха у граду Крагујевцу. Како је захтевани квалитет ваздуха прописан законом, у уводном поглављу дате су смернице из закона који уређује начин прикупљања, обраде, чувања и извештавања јавности о добијеним подацима у поступку анализе квалитета ваздуха. Као основ за детаљну анализу квалитета ваздуха, кроз поглавља ''Ваздух'' и ''Извори и загађујуће супстанце у ваздуху'' дефинисане су опште карактеристике овог медијума и карактер извора загађења, као и типови загађивача који се у њему могу појавити. Правила која треба поштовати у поступку мерења и правилног лоцирања уређаја за узорковање и мерење појединачних загађивача обрађени су поглављу 4. Пошто на развој загађења ваздуха на неком подручју утиче велики број фактора који су карактеристика саме локације на којој се анализирање врши, тако су у петом поглављу детаљно приказане и објашњене урбанистичке и природно-климатске карактеристике града Крагујевца. Главни циљ овог истраживања је био утврђивање квалитета ваздуха у граду Крагујевцу за период 2020.-2021. година, мерења потребна за реализацију овог циља вршена су на седам различитих локација у граду. Мерења у већини случајева указују да ситуација није алармантна. Највеће еколошко оптерећење ваздуха праве суспендоване честице PM10 и PM2.5 чије су концентрације биле изнад максималне 18 дана у току 2021. године. Иако је било прекорачења суспендованих честица оно није трајало дуже од 35 дана, што представља број дозвољених прекорачења у једној календарској години. Осим укупних суспендованих честица, вршена је анализа и сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи, тешких метала (никла, кадмијума, олова, цинка) те укупне таложне материје. Прекорачење је забележено и код других параметара који су се пратили али, као и код суспендованих честица, прекорачење је било испод доње и горње границе оцењивања. Приказани подаци загађења које је забележено у Крагујевцу за 2020. и 2021. годину статистички су оцењени и међусобно упоређени, а како би се боље уочиле разлике и сличности за ове две године коришћени су хистограми. На основу сумираних резултата анализе, препоручене су дугорочне и краткорочне мере које имају за циљ да смање развој загађења на подручју Крагујевца, унапреде квалитет ваздуха, те обезбеде услове за развој здраве популације.
Кључне речи
sr Квалитет ваздуха у Крагујевцу, Емисија загађивача у Крагујевцу, Суспендоване честице PM10 , Мере заштите
Број страна
67
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Никола Петровић. Квалитет ваздуха и утицај на здравље становништва у граду Крагујевцу, 2022

This item was submitted on 12. јул 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.