Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Хидрохемија подземних вода лежишта бакла и злата "Чукару Пеки" код Бора”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Хидрохемија подземних вода лежишта бакла и злата "Чукару Пеки" код Бора

Аутор

Снежана Кретић

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Небојша Атанацковић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Небојша Атанацковић, Владимир Живановић, Јана Штрбачки

Сажетак

Лежиште бакра и злата “Чукару Пеки” налази се у источној Србији на око 6 km удаљености од града Борa. Подручје истраживања карактеришу сложени геолошко-хидрогеолошки услови који директно утичу на формирање хемијског састава подземних вода.
У овом раду проучаване су компоненте основног физичко-хемијског састава, као и присуство микрокомпоненти. Овакав приступ предметној проблематици спроведен је са циљем издвајања могућих хидрогеохемијских процеса који утичу на формирање различитих хемијских састава подземних вода у оквиру издвојених хидрогеолошких јединица. У циљу решавања постављеног проблема обрађени су резултати више стотина хемијских анализа.
Анализом прикупљених података издвојена су три основна типа
подземних вода који се јављају на истражном подручју и то Ca-Mg-HCO3-SO4, Na-HCO3-SO4 и Ca-HCO3 тип. Овакви типови подземних вода последица су процеса хидролизе алумосиликата, јонске измене и растварања калцита. Интезитет ових процеса зависи од заступљености минералних фаза у издвојеним хидрогеолошким јединицама и директно утиче на промене у садржају макро- и микрокомпоненти у подземним водама.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

физичко-хемијски састав, микрокомпоненте, јонски односи, хидрогеохемијски процеси, порекло подземних вода

Број страна

64

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.