Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Prerada mešavine rovnih peskova KLPč017 i KLPč026 u cilju dobijanja gotovog proizvoda KLPč027 i pratećih proizvoda”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Prerada mešavine rovnih peskova KLPč017 i KLPč026 u cilju dobijanja gotovog proizvoda KLPč027 i pratećih proizvoda

Аутор

Ђорђе Гентић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Милена Костовић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Милена Костовић , Предраг Лазић, Игор Миљановић

Сажетак

U radu je dat prikaz separacije kvarcnog peska Jugo – Kaolin, ogranak″Kopovi Ub״.Prikazana je lokacija postrojenja, faze izgradnje, kapacitet postrojenja,kao i sirovinska baza. Takođe su prikazani i opisi tehnoloških procesa sa šemama.U opštem delu su prikazana opšta svojstva kvarcnog peska, koja se odnose na osnovne karakteristike kvarcnog peska, primenu u različitim industrijskim granama, podelu kvarcnog peska prema krupnoći, obliku zrna, načinu transportovanja i mestu deponovanja, načinu stvaranja itd.U okviru master rada izvršene su izmene u tehnološkom procesu i tokom snimanja na samom pogonu urađene neophodne granulometrijske analize uzoraka mešavine rovnih peskova, koje učestvuju u procesu pripreme u separaciji ″Kopovi Ub״ u cilju dobijanja novih proizvoda.Kao bitan parametar za ocenu kvaliteta dobijenih kvarcnih peskova, koje postavljaju različiti korisnici, posmatrana je srednja veličina zrna (SVZ).Ukoliko je vrednost za srednju veličinu zrna (SVZ), dobijena granulometrijskom analizom,približna onoj koju korisnik zahteva, takva analiza smatrana je uspešnom, tj. za dobijeni pesak se u tom slučaju može reći da je kvalitetan i da ispunjava zahteve korisnika.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

kvarcni pesak, granulometrijski sastav, srednja veličina zrna, hidrosajzer

Број страна

38

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.