Utvrđivanje parametara mokrog mlevenja fosfata u kompaniji „Elixir“ Prahovo

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Predrag Lazić, Đurica Nikšić
Извор
X Kolokvijum o pripremi mineralnih sirovina, Beograd, 8. decembar 2023.
Уредник
Milena Kostović
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Katedra za pripremu mineralnih sirovina
Датум издавања
2023
Сажетак
Kompanija „Elixir“ Prahovo u svom proizvodnom procesu koristi suvo mlevenje fosfata za svoju proizvodnju. Međutim, zbog povećane vlage u fosfatu koji stiže iz uvoza razmišlja se o mogućnosti mokrog mlevenja. Vlaga ulaznog fosfata varira od barže do barže, i kreće se u granicama 7-10% H2O što je visoko za proces suvog mlevenja.
Za sagledavanje mogućnosti mokrog mlevenja fosfata urađena su određena laboratorijska ispitivanja na Katedri za pripremu mineralnih sirovina Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu koja su prikazana u ovom radu. Tokom ispitivanja rađeni su opiti meljivosti u laboratorijskom mlinu sa kuglama, opiti hidrocikloniranja samlevenog fosfata i opiti taloženja preliva hidrociklona. Takođe, urađen je Bondov radni indeks po standardnom postupku. Na osnovu ovih ispitivanja predložena je šema tehnološkog procesa, urađena je šema kretanja masa i definisana oprema koja je neophodna za proces mokrog mlevenja fosfata.
почетак странице
66
крај странице
74
isbn
978-86-7352-395-8
Subject
mokro mlevenje, fosfat, brzina taloženja, Bondov radni indeks
Шира категорија рада
М60
Ужа категорија рада
М63
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Predrag Lazić, Đurica Nikšić. "Utvrđivanje parametara mokrog mlevenja fosfata u kompaniji „Elixir“ Prahovo" in X Kolokvijum o pripremi mineralnih sirovina, Beograd, 8. decembar 2023., Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Katedra za pripremu mineralnih sirovina (2023)

This item was submitted on 13. децембар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.