Assessment of environmental radioactivity and health hazard at Stara Planina region

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Slavko Dimovic, Boris Vakanjac, Ivana Jelic, Milena Rikalovic, Vesna Ristic-Vakanjac, Radoje Bankovic
Извор
Nuclear Technology and Radiation Protection
Датум издавања
2021
Сажетак
Циљ студије је био да се процени потенцијални ризик од зрачења у близини напуштених рудника уранијума, јаловишта или лежишта уранијума на Старој планини у Србији. За процену ризика одређено је неколико параметара: активност еквивалента радијума, Raeq, екстерни индекс опасности, Hex, брзина апсорбоване дозе гама зрачења, D, годишња ефективна доза на позадинској експозицији гама гама на отвореном, AEDoutdoor и ризик од рака током живота, ELCR. Добијени резултати су показали да сви узорци, осим једног, имају Raeq вредност и до два пута већу од референтне границе. Raeq узорка из јаловишта рудника Мездреја повећан је скоро осам пута. Вредност Hex прати исти образац као и Raeq. Сви истраживани локалитети имају повишене вредности D,док су сви узорци показали умерено низак AEDoutdoor, осим јаловине рудника Мездреја која има 5,5-2,8 пута већу дозу у односу на светски просек. ELCR на јаловини рудника Мездреја је 4,58 пута већи од светског просека од 1,45•10–3. У контексту људске делатности на подручју Старе планине као што су различити видови туризма, сточарство, млечни производи, производња биља итд., постоји потреба за детаљним анализама како би се проценила потенцијална изложеност људи и утицаји на здравље.
The aim of the study was to evaluate the potential risks of radiation near abandoned uranium mines, tailing dumps, or uranium deposits on Mountain Stara Planina, Serbia. For risk assessment several parameters were determined: radium equivalent activity, Raeq, external hazard index, Hex, gamma radiation absorbed dose rate, D, annual effective dose on background outdoor gamma exposure, AEDoutdoor, and excess life time cancer risk, ELCR. Obtained results showed that all the samples, except one, have the Raeq value up to two times higher than the reference limit. The Raeq of the sample from the Mezdreja mine tailings was in creased by almost eight times. The value of Hex followed the same pattern as Raeq. All the investigated localities have increased D values, while all the samples have shown the moderately low AEDoutdoor, except Mezdreja mine tailings that have 5.5-2.8 times higher dose relative to the world's average. ELCR at the Mezdreja mine tailings is 4.58 times higher than the world's average of 1.45•10–3. In the context of human activity in the area of Stara Planina such as different kinds of tourism, live stock breeding, dairy products, and herbal manufacturing, etc. there is a need for detailed analysis in order to evaluate po tential human exposure and health impacts.
том
35
Број
4
почетак странице
354
крај странице
360
doi
10.2298/NTRP2004354D
issn
1451-3994
Просторно покривање
Стара Планина
Subject
природна радиоактивност, животна средина, здравље, опасност, процена ризика
natural radioactivity, environment, health, hazard, risk assessment
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
М23
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf

Slavko Dimovic, Boris Vakanjac, Ivana Jelic, Milena Rikalovic, Vesna Ristic-Vakanjac, Radoje Bankovic. "Assessment of environmental radioactivity and health hazard at Stara Planina region" in Nuclear Technology and Radiation Protection (2021). https://doi.org/10.2298/NTRP2004354D

This item was submitted on 14. новембар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.