Turbidity simulation for short-term prediction: case study of the karst spring Surdup (Bor, Serbia)

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Marina Pešić, Vesna Ristić Vakanjac, Boris Vakanjac, Kostadin Jovanov
Извор
Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences
Издавач
Bulgarian academy of science
Датум издавања
2016
Сажетак
Из перспективе снабдевања пијаћом водом, квалитет воде карстних издани је међу највишим, и често захтева само њихову дезинфекцију пре употребе. Међутим, карстне подземне воде изложене су одређеним притисцима. Током сушних периода углавном има мало воде, а током кишних периода има изненадних променa и квалитета и количине воде. Реакција слива на падавине је често брза и варијације у параметрима квалитета и квантитета (истицање, ниво вода, замућеност, укупан број микроорганизама, суспендовани нанос, итд.) су нестабилни. Ово захтева праћење истицања и проблематичних параметара квалитета карстне издани, али и режим падавина на подручју интересовања. Ако су доступне довољно дуге временске серије праћења, могуће је извршити аутокорелационе и кроскорелационе анализе како би се стекао увид у узрочне односе између падавина и квалитативних/квантитативних параметара. Поред тога, одговарајући модели регресије (ауторегресија, кросрегресија и аутокрос-регресија) може се применити за симулацију параметра квалитета који може касније се користи за краткорочна предвиђања. Резултати приказани у овом раду су везани за студију случаја карстог врела „Сурдуп“, који се користи за водоснабдевањеграда Бора у источној Србији.
From a drinking water supply perspective, the water quality of karst aquifers is among the highest, often requiring only disinfection prior to use. However, karst groundwater is exposed to certain pressures. During dry periods there is generally a water deficit, and during rainy periods there are sudden changes in both water quality and quantity. Watershed response to rainfall is often rapid and variations in quality and quantity parameters (discharge, water table, turbidity, total microbial count, suspended sediment, etc.) are erratic. This necessitates monitoring of discharge and problematic parameters of karst groundwater quality, but also of the rainfall regime in the area of interest. If suciently long monitoring time-series are available, it is possible to perform autocorrelation and crosscorrelation analyses to gain insight into the causal relationships between precipitation and qualitative/quantitative parameters. In addition, suitable regression models (autoregression, cross-regression and autocross-regression) can be applied to simulate a quality parameter that can later be used for short-term predictions. The results presented in this paper refer to a case study of the karst spring \Surdup", which is used as a water source for the water supply system of the City of Bor in eastern Serbia.
том
69
Број
9
почетак странице
1183
крај странице
1194
број страница
12
issn
1310-1331
Просторно покривање
Бор, Србија
Subject
водоснабдевање, карстно врело, истицање, мутноћа, симулациони модели
drinking water supply, karst spring, discharge, turbidity, simulation
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
М23
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf

Marina Pešić, Vesna Ristić Vakanjac, Boris Vakanjac, Kostadin Jovanov. "Turbidity simulation for short-term prediction: case study of the karst spring Surdup (Bor, Serbia)" in Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Bulgarian academy of science (2016)

This item was submitted on 14. новембар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.