Blasting mats for the protection of people, structures and the environment in proximity to the blast site

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
енглески
Креатор
Milanka Negovanović, Lazar Kričak, Stefan Milanović, Jovan Marković, Nikola Simić, Snežana Ignjatović
Извор
30th International Conference Ecological Truth and Environmental Research – Ecoter’23, Stara Planina, Serbia, 20–23 Jun 2023
Уредник
Snežana Šerbula
Издавач
Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor
Датум издавања
2023
Сажетак
Енергија експлозије која се ослобађа током процеса детонације минских пуњења у бушотинама користи се за дробљење чврсте стенске масе на комаде различитих облика и величина, у зависности од карактеристика стене и оптимизације параметара бушења и минирања. Поред позитивних ефеката минирања, постоје и одређени нежељени ефекти сваког процеса минирања који се могу јавити, а то су: потреси тла, разлетање комада одминираног материјала, ваздушни удари, загушљиви и отровни гасови и прашина. Разлетање комада је неконтролисано избацивање комада одминиране стенске масе и представља један од главних узрока материјалне штете и повреда људи. Мецеви за минирање се могу користити за покривање места минирања ради заштите околине од оштећења или озбиљних незгода. Мецеви пружају најбољу заштиту од негативних ефеката минирања стена, посебно за спречавање разлетања комада стенског материјала, смањење ваздушних удара и буке. Мецеве за минирање треба увек користити током минирања у урбаним срединама, минирања при рушењу објеката или минирања на површинским коповима, као и секундарног минирања, када постоји повећан ризик од разлетања комада одминираног стенског материјала.
The explosive energy released during the detonation process in a blasthole is used to fragment the solid rock mass into fragments of different shapes and sizes, depending on the properties of the rock and the optimization of drilling and blasting parameters. In addition to positive effects of rock blasting, there are certain side effects of each blasting process which may occur, and these are: ground vibration, flyrock, airblast, toxic and suffocating fumes and dust. Flyrock is the uncontrolled throwing out of fragments of blasted rock mass and represents one of the main causes of material damage and harm to people. Blasting mats can be used to cover the blasting site in order to protect the surroundings against damage or serious accidents. Blasting mats provide the best protection from negative effects of rock blasting especially the elimination of flyrock, reduction of shock wave and noise. Blasting mats should be always used during urban blasting, demolition blasting or in rock blasting in surface mines and secondary blasting when there is an increased risk of flyrock.
почетак странице
147
крај странице
153
број страница
7
isbn
978-86-6305-137-9
Subject
mecevi za miniranje, pokrivanje, razletanje komada, miniranje
blasting mat, covering, flyrock, blasting.
COBISS број
118723849
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Је дио
ТР33003
Права
Затворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Milanka Negovanović, Lazar Kričak, Stefan Milanović, Jovan Marković, Nikola Simić, Snežana Ignjatović. "Blasting mats for the protection of people, structures and the environment in proximity to the blast site" in 30th International Conference Ecological Truth and Environmental Research – Ecoter’23, Stara Planina, Serbia, 20–23 Jun 2023, Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor (2023)

This item was submitted on 12. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.