Процјена хазарда и ризика од клизишта за различите нивое просторног планирања у Републици Српској, БиХ

Објеката

Тип
Докторска дисертација
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Цвјетко С. Сандић
Издавач
Београд : [Ц. Сандић]
Датум издавања
2022
Ментор
Биљана Аболмасов
Члан комисије
Биљана Аболмасов, Милош Марјановић, Радислав Тошић
Сажетак
Територија Републике Српске је у посљедних десетак година веома угрожена активирањем нових и реактивирањем старих клизишта. Она својим дјеловањем наносе огромне материјалне штете, па и људске жртве, те је неопходно озбиљније третирање и дјеловање у борби са овим природним хазардом.
Чест проблем јесте одговорност, тј. надлежност институција из ове области и недостатак у законској регулативи која готово никако или само површно обрађује област хазарда и ризика од клизишта.
Усљед непостојања праксе и усвојених методологија које су у примјени у свијету, циљ и предмет ове дисертације јесте процјена склоности, хазарда и ризика од клизишта за различите нивое просторног планирања у Републици Српској.
Методе процјене рађене су за различите територијалне цјелине у Републици Српској и за различите нивое планирања - од нивоа националне процјене у размјери 1:100.000, локалног нивоа у размјери 1:25.000 па све до детаљног нивоа у размјере 1:5.000.
Извршеним процјенама добијени су модели – карте склоности, хазарда и ризика од клизишта у GIS окружењу, урађена према савременим смјерницама и међународним препорукама из ове области.
Након сваке од урађених процјена, извршена је квантитативна верификација сваког добијеног модела, односно провјера његове тачности.
Као полазна основа урађена је процјена склоности ка клижењу за ниво цјелокупне територије Републике Српске у размјери 1:100.000. Овакав вид процјене може се користити за ниво Просторног плана Републике Српске.
Затим је рађена процјена склоности ка клижењу за територију Града Зворника, у размјери 1:25.000. На овом нивоу вршена је упоредна процјена са два различита методолошка приступа, хеуристичког AHP приступа и статистичког LSA приступа. Добијени резултати су показали да LSA приступ даје нешто боље резултате. Процјена у овој размјери одговара нивоу Просторног плана јединица локалне самоуправе, односно нивоу општина и градова.
У размјери 1:5.000, на детаљном нивоу, процјена је рађена за дио територије урбаног дијела Града Добоја. Процјена прати цјелокупан процес, почевши од склоности ка клижењу, односно квази – хазарда, изложености, затим угрожености елемената ризика, па све до процјене ризика. Примјењен је детерминистички приступ, односно процјена базирана на методи бесконачне косине (SINMAP модел) у GIS окружењу. Резултати добијени процјенама на овом нивоу могу се користити у урбанистичком планирању, за израду акционих планова упозорења, у системима одлучивања приоритета за санацију и сл.
Недвосмислено се може закључити да овакве процјене морају бити интегрални дио просторно планских и урбанистичких докумената, а све у циљу превентивног дјеловања, правилног третмана ризика од клизишта и управљања истим.
The territory of the Republic of Srpska has been in great danger over the last ten years by activating new landslides and reactivating old landslides. That cause enormous material damage, including human casualties, and require more serious treatment and action to combat this natural hazard. A common problem is accountability, ie the competence of institutions in this field and the lack of legal regulation, that almost completely or superficially addresses the area of landslide hazards and risks.
Due to the lack of practice and adopted methodologies that are applicable in the world, the aim and subject of this dissertation is the assessment of landslide susceptibility, hazard and risk for different levels of spatial planning in the Republic of Srpska.
Assessment methods were developed for different territorial units in the Republic of Srpska and for different levels of planning - from the national assessment scale of 1:100.000, the local level at 1:25.000 to the detailed level at 1:5.000.
The map of landslides susceptibility, hazard and risk in GIS environment, made according to modern guidelines and international recommendations in this field were estimated. After each of the assessments, a quantitative verification of model obtained was performed, i.e. verification of its accuracy.
In the first step, for the territory of the Republic of Srpska, was performed the landslide susceptibility assessment in the scale 1:100.000. This kind of assessment can be used for the level of Spatial Plan of the Republic of Srpska.
Then, the landslide suceptibility assessment of the Zvornik City was made, in the scale of 1:25.000. At this level, a comparative assessment was performed with two different methodological approaches, the heuristic AHP approach and the statistical LSA approach.
The obtained results showed that the LSA approach gives slightly better results. The estimation in this scale corresponds to the level of the Spatial Plan of local government units, or level of municipalities and cities.
In the scale of 1:5.000, at a detailed level, the assessment is done for part of the territory of the urban part of the of Doboj City. The assessment follows the whole process, starting from the landslide susceptibility, i.e. quasi - hazard, exposure, then vulnerability of element of risk, until the risk assessment. А deterministic approach was applied, that is, an assessment based on the infinite slope method (SINMAP model) in the GIS environment.
The results obtained from assessments at this level can be used in urban planning, for the development of different action plans, in decision-making systems for prioritizing location for remediation, etc. It can be unequivocally concluded that such assessments must be an integral part of spatial planning and urban planning documents, all with the aim of preventive action, proper landslide risk management.
број страница
114
Просторно покривање
Република Српска
Subject
Kлизишта, склоност, хазард, ризик, процјена, просторно планирање,
угроженост
Landslides, suscptibility, hazard, risk, assessment, spatial planning, vulnerability
УДК број
624.131.537(497.6)(043.3)
COBISS број
115704073
Шира категорија рада
M70
Ужа категорија рада
M70
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
Sandic_Cvjetko.pdf

Цвјетко С. Сандић. Процјена хазарда и ризика од клизишта за различите нивое просторног планирања у Републици Српској, БиХ, Београд : [Ц. Сандић], 2022