Flyrock Induced by Blasting in Surface Mining

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
енглески
Креатор
Milanka Negovanović, Lazar Kričak, Snežana Ignjatović, Stefan Milanović, Jovan Marković, Nikola Simić, Rade Šarac
Извор
8th Balkan Mining Congress, Belgrade, September 28-30, 2022
Уредник
Slobodan Vujić, Milinko Radosavljević, Svetlana Polavder
Издавач
Mining Institute Ltd, Belgrade
Датум издавања
2022
Сажетак
Минирање представља и даље најефикаснији и најјефтинији начин експлоатације великих количина чврстих минералних сировина на површинским коповима. Енергија експлозије се користи за фрагментацију чврсте стенске масе до захтеване гранулације. Поред позитивних ефеката минирања, постоје и одређени нежељени ефекти сваког процеса минирања који се могу јавити, а то су: потреси тла, разлетање комада стене, ваздушни удари, отровни и загушљиви гасови и прашина. Разлетање комада стене је неконтролисано избацивање фрагмената одминиране стенске масе и представља један од главних извора материјалне штете и повреда људи.
Rock blasting in surface mining is still the most efficient and cheapest method of extraction large amounts of solid mineral raw materials. The energy of explosion is used for the fragmentation of solid rock mass to required granulation. In addition to positive effects of rock blasting, there are certain side effects of each blasting process which may occur, and these are: ground vibration, flyrock, airblast, toxic and suffocating fumes and dust. Flyrock is the uncontrolled propelling of fragments of blasted rocks and represents one of the main sources of material damage and harm to people.
почетак странице
73
крај странице
83
isbn
978-86-82673-21-7
Subject
разлетање, бушење, минирање, површинска експлоатација, безбедност, несрећа
flyrock, drilling, blasting, surface mining, safety, accident
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Је дио
TR33003
Права
Затворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Milanka Negovanović, Lazar Kričak, Snežana Ignjatović, Stefan Milanović, Jovan Marković, Nikola Simić, Rade Šarac. "Flyrock Induced by Blasting in Surface Mining" in 8th Balkan Mining Congress, Belgrade, September 28-30, 2022, Mining Institute Ltd, Belgrade (2022)

This item was submitted on 14. децембар 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.