Значај петрографске анализе флуидних инклузија

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Стефан Петровић, Милош Велојић
Извор
Записници српског геолошког друштва
Издавач
Српско геолошко друштво, Београд
Датум издавања
2022
Сажетак
У раду је истакнут значај петрографске анализе током истраживања флуидних инклузија и приказане могућности ове методе на примерима неких од карактеристичних петрографских појава из различитих минерала.
Петрографска анализа је први корак у испитивању флуидних инклузија. Правилно спроведена, петрографска анализа омогућава одређивање генетске везе флуидних инклузија и минерала домаћина, препознавање карактеристика флуидних инклузија и релевантну интерпретацију података из наредних корака истраживања. Петрографском анализом се дефинишу: а) дистрибуција флуидних инклузија у минералу; б) облик, величина и фазни састав флуидних инклузија; в) групације флуидних инклузија; г) дефекти флуидних инклузија и накнадне промене на њима.
Главни циљ петрографске анализе je издвајање групација флуидних инклузија, које имају исте петрографске карактеристике на основу којих можемо сматрати да су флуидне инклузије унутар групације синхроно створене. Групације флуидних инклузија настају у различитим фазама еволуције флуида и/или репрезентују различите флуиде заробљене у виду флуидних инклузија током или након настанка минерала домаћина.
Правилно спроведена петрографска анализа је од значаја за објективан избор појединачних флуидних инклузија за микротермометријска, спектрометријска и друга мерења. Значај петрографске анализе је и у одговарајућој интерпретацији свих података каснијег истраживачког поступка. У недостатку релевантне петрографске aнализе, чак и огроман број података различитих анализа не доприноси много у разумевању процеса у којима су флуидне инклузије настале.
Најчешћи проблеми током петрографске анализе могу се јавити приликом непрепознавања псеудоинклузија, групација насталим хетерогеним стварањем и инклузијама које су претрпеле промене након формирања. Један од честих проблема је и дефинисање рудоносних флуида без адекватних аргумената.
This paper presents the importance of petrography in the analysis of fluid inclusions and demonstrates the possibilities of using this method on the examples of characteristic petrographic features in different minerals.
The petrographic analysis is the first step of every fluid inclusion study. A good petrographic analysis is significant for determining the genetic relationship between the fluid inclusions and the host mineral, recognizing the characteristics of fluid inclusions and enabling the relevant interpretation of other analytical analysis of fluid inclusions. It generally includes the defining of the following parameters: a) distribution of fluid inclusions in the host mineral; b) shape, size and phase composition of inclusions; c) fluid inclusion assemblages (FIA), and d) defects and post-entrapment modifications of fluid inclusions.
The most important aim of the petrographic analysis is the distinguishing of fluid inclusion assemblages (FIA), which contain similar petrographic characteristics and are assumed to be formed synchronously. Fluid inclusion assemblages represent products of different stages of fluid evolution and/or of different fluids trapped during or after the formation of crystals.
The proper petrographic analysis is significant for the adequate selection of individual fluid inclusions for microthermometry, spectrography and other types of analysis. The significance of petrographic analysis is also crucial for the proper interpretation of data in the following steps of analysis. In the absence of adequate petrographic analysis, even a huge number of subsequent measurements doesn’t contribute to the understanding of the process in which the fluid inclusions were formed.
The largest problems in fluid inclusion petrography may occur if the following types of inclusions are not recognized: pseudoinclusions, inclusions formed by heterogeneous entrapment and inclusions that underwent post-entrapment modifications. Another common problem that may lead to wrong interpretation is the defining of ore-forming fluids without adequate petrographic evidence.
Број
за 2022. годину
почетак странице
1
крај странице
10
issn
0372-9966
Subject
петрографија, флуидне инклузије, флуиди, групације
petrography, fluid inclusions, fluids, fluid inclusion assemblage
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М51
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Стефан Петровић, Милош Велојић. "Значај петрографске анализе флуидних инклузија " in Записници српског геолошког друштва, Српско геолошко друштво, Београд (2022)

This item was submitted on 8. децембар 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.