Analiza osnovnih indikatora upotrebnog kvaliteta mašina pomoćne mehanizacije na površinskim kopovima uglja

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Stevan Đenadić, Dragan Ignjatović, Predrag Jovančić, Milena Lekić, Žarko Aleksić, Ivan Janković
Извор
XV međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2022, 12-15. oktobar, Zlatibor
Уредник
Vladimir Pavlović
Издавач
Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju
Датум издавања
2022
Сажетак
Izbor optimalnog tipa mašine i adekvatno upravljanje kroz životni vek je kompleksan zadatak. Osnovna pitanja koje se postavljaju prilikom rešavanja ovog zadatka vezana su za stepen zadovoljenja rada mašine i optimalan trenutak zamene iste. U ovom radu je izvršena analiza rada dozera koji su u radu na površinskom kopu lignita RB Kolubara. Analizom je obuhvaćeno 4 različita proizvođača dozera a to su: Caterpillar, Dressta i Shantui i Liebherr. Analiza je izvršena sa aspekta ukupnih troškova koji se stvaraju i njihove empirijske raspoloživosti kao osnovnih indikatora upotrebnog kvaliteta mašine. Oba parametra se analiziraju u funkciji vremena i ukazuju na mogućnost unapređenja upravljanja mašinom i na optimalan trenutak njene zamene u odnosu na tržišne uslove razmatranog trenutka. Postavljena granična vrednost prema kriterijumu troškova je 70 €/mh, dok je postavljena granična vrednost za empirijsku raspoloživost 0,8. Pored toga urađena i analiza osetljivosti prema oba parametra. Ovakav tip analize se može proširiti različitim parametrima u odnosu na uslove rada kako bi se formirao model za optimalni izbor mašina pri narednim nabavkama.
Choosing the optimal type of machine and adequate management throughout its lifetime is a complex task. The basic questions that arise when solving this task are related to the degree of satisfaction of the machine's operation and the optimal moment of its replacement. In this paper, an analysis of the operation of the dozers that are in operation at the opencast lignite mine of RB Kolubara was performed. The analysis includes 4 different manufacturers of dozers, namely: Caterpillar, Dressta and Shantui and Liebherr. The analysis was performed from the aspect of the total costs that are created and their empirical disposability as the basic indicators of the quality of use of the machine. Both parameters are analyzed as a function of time and indicate the possibility of improving the management of the machine and the optimal moment of its replacement in relation to the market conditions of the considered moment. The set limit value according to the cost criterion is €70/mh, while the set limit value for empirical disposability is 0.8. In addition, a sensitivity analysis was performed according to both parameters. This type of analysis can be extended with different parameters in relation to the operating conditions in order to form a model for the optimal selection of machines in subsequent purchases.
почетак странице
20
крај странице
31
isbn
978-86-83497-29-4
Subject
rudarstvo, mehanizacija, upotrebni kvalitet, troškovi, empirijska raspoloživost
mining, mechanization, quality of service, costs, empirical availability
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International
Формат
.pdf

Stevan Đenadić, Dragan Ignjatović, Predrag Jovančić, Milena Lekić, Žarko Aleksić, Ivan Janković . "Analiza osnovnih indikatora upotrebnog kvaliteta mašina pomoćne mehanizacije na površinskim kopovima uglja" in XV međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2022, 12-15. oktobar, Zlatibor, Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju (2022)

This item was submitted on 9. новембар 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.