Vulnerability Assessment as a Basis for Sanitary Zone Delineation of Karst Groundwater Sources—Blederija Spring Case Study

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Vladimir Živanović, Nebojša Atanacković, Saša Stojadinović
Извор
Water
Издавач
MDPI AG
Датум издавања
2021
Сажетак
Примена метода рањивости подземних вода има велики значај код делинеације зона санитарне заштите карстних изворишта. Процена рањивости изворишта карстних подземних вода углавном је била базирана на Европском приступу (COST пројекат 620), који укључује анализу фактора К, који се односи на кретање подземне воде кроз засићену зону карстног система. У раду су примењене две методе за процену рањивости подземних вода - COP+K и TDM метода, како би се израдила најпогоднија карта рањивости изворишта која се може трансформисати у карту зона санитарне заштите. Обе методе су тестиране на примеру карстног извора Бледерија у источној Србији. Ово врело представља класично карстно врело са алогеним и аутогеним прихрањивањем. Двоструко прихрањивање издани указује на неопходност коришћења метода за оцену рањивости креиране посебно за процену карстних подземних вода. Добијене карте рањивости показују сличне резултате, посебно у изворским и понорским подручјима, а ове зоне су најважније за будућу заштиту. Метода COP+K издваја три класе рањивости које се могу директно трансформисати у три зоне санитарне заштите. За разлику од претходне, TDM метода користи време путовања водом за дефинисање степена рањивости. Резултати показују да се добијена карта се може лако користити за дефинисање санитарних зона узимајући у обзир различите националне регулативе.
The application of groundwater vulnerability methods has great importance for the sanitary protection zones delineation of karstic sources. Source vulnerability assessment of karst groundwater has mainly relied on the European approach (COST action 620), which includes analysis of the K factor, which refers to water flow through the saturated zone of the karst system. In the paper, two approaches of the groundwater vulnerability assessment have been applied - COP+K and TDM method, to produce the most suitable source vulnerability map that can be transformed into sanitary protection zones maps. Both methods were tested on the case example of Blederija karst spring in Eastern Serbia. This spring represents a classical karst spring with allogenic and auto-genic recharge. Dual aquifer recharge points out the necessity for the inclusion of the vulnerability assessment method created especially for the assessment of karst groundwater. Obtained vulnerability maps show similar results, particularly in the spring and the ponor areas, and these zones are most important for future protection. The COP+K method brings out three vulnerability classes that can be directly transformed into three sanitary protection zones. Contrary to the previous one, the TDM method uses water travel time as a vulnerability degree. The results show that the final map can be easily used to define sanitary zones considering different national legislation.
том
13
Број
19
број страница
17
doi
10.3390/w13192775
issn
2073-4441
Просторно покривање
Miroč, Istočna Srbija
Subject
заштита изворишта карстних подземних вода, делинеација санитарних зона, COP+K метода, TDM метода, извориште подземних вода Бледерија
karst groundwater source protection, sanitary zone delineation, COP+K method, TDM method, Blederija groundwater source
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
М22
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
water-13-02775-v2.pdf

Vladimir Živanović, Nebojša Atanacković, Saša Stojadinović. "Vulnerability Assessment as a Basis for Sanitary Zone Delineation of Karst Groundwater Sources—Blederija Spring Case Study" in Water, MDPI AG (2021). https://doi.org/10.3390/w13192775

This item was submitted on 23. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.