Praktikum iz inženjerske geologije

Објеката

Тип
Практикум
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Uroš Đurić, Jelka Krušić
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2020
Опис
“Praktikum iz inženjerske geologije” namenjen je: studentima Osnovnih akademskih studija na Studijskom program Geotehnika za obavezne pred mete “Principi inženjerkse geologije”, “Metode inženjerskogeoloških istraživanja” i “Inženjerska geodinamika”; zatim studentima Osnovnih akademskih studija Studijskih programa Geofizika, Hidrogeologija i Geologija (odnosno ekvivalentnim programima koji su trenutno u procesu akreditovanja) koji slušaju izborni predmet “Inženjerska geologija”; kao i studentima Diplomskih (Master) akademskih studija Studijskog programa Geotehnika za obavezni predmet “Geološki hazardi”.
Praktikum sadrži ukupno 33 vežbe, koje se sastoje od tekstualnog uvoda i zadataka i odgovarajućih pratećih materijala (u digitalnom formatu) potreb nih za njihovu realizaciju. Uz ove materijale priložena je i odgovarajuća do datna literatura, tehničko uputstvo za izradu vežbi i formulari evidencije vežbi. Organizacija i sadržaj vežbi u svemu prati nastavne jedinice koje su predviđene kurikulumom navedenih predmeta. Predviđena je kabinetska realizacija vežbi, ali je za pojedine vežbe potreban i organizovan terenski obilazak. Većina vežbi je koncipirana tako da se može uraditi u terminu prema planu i program kursa (u standardnim ili računarskim učionicama), ali postoji i izvestan broj vežbi koji od studenata zahteva dodatni angažman i rad od kuće u vidu seminarskih radova i domaćih zadataka, kao i rad na terenu.
“Praktikum iz inženjerske geologije” je elektronska publikacija, urađena u licenciranom program Mediator 9 (MatchWare). Uz CD je dato i uputstvo za korišćenje sadržaja Praktikuma.
број страница
razl. pag.
isbn
978-86-7352-350-7
Subject
inženjerska geologija
УДК број
550.8(075.8)(076)(0.034.2)
COBISS број
283819788
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Elektronsko izd. (CD)

Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Uroš Đurić, Jelka Krušić. Praktikum iz inženjerske geologije, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2020

This item was submitted on 21. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.