Aлтерације перидотита контролисане карактером флуида на примеру харцбургита Рудника - Серпентинизација или талкизација?

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Стефан Петровић, Наталија Батоћанин
Извор
Записници српског геолошког друштва
Издавач
Српско геолошко друштво, Београд
Датум издавања
2020
Сажетак
У раду су приказани резултати испитивања серпентинисаних харцбургита Брђана (43°58'45.1" СГШ, 20°25'12.6" ИГД) и талкизираних харцбургита откривених у интервалу 429-559.8 m у истражној бушотини 330А/18 (44°07'33.2" СГШ, 20°30'28.5" ИГД) на Руднику. Узорци оба локалитета показују карактеристике резидуалних харцбургита из омотача, односно тектонита; лепидобластичне, бластозрнасте, или порфирокластичне структуре и масивне текстуре.
Серпентинисани харцбургити и серпентинити Брђана су изграђени од серпентина, ретких реликата оливина и ортопироксена, акцесорног спинела, и веома ретког секундарног магнезита и магнетита. Најдоминантнији састојак (местимично гради и преко 80 % вол. стене) је високомагнезијски серпентин, средњег састава [(Mg10.66Fe2+1.04)11.70(Fe3+0.06Al0.03Si7.94)8.03O5(OH)4]. Присуство реликата оливина и ортопироксена указује да се серпентинизација одвијала на нижим температурама (<400◦C) деловањем водених раствора. Низак садржај алуминијума (0.0 - 0.03 a.p.f.u.) потврђује овакво гледиште.
У харцбургитима Рудника, за разлику од харцбургита Брђана, преовлађујe секундарни талк, скоро идеалног састава: [Mg2.98Fe0.03Si3.98O10(OH)2]. Харцбургити Рудника су изграђени од оливина (форстерит средњег састава Fo90.42Fa9.58) и ромбичних пироксена који су потпуно замењени талком. Моноклинични пироксен, аугит-диопсид, средњег састава En71.4Wo26.3Fs2.3 је присутан у ниским садржајима у форми ексолуционих ламела у ромбичним пироксенима. Редак серпентин, средњег састава [(Mg9.46Fe2+0.49)9.95(Cr3+0.31Al1.81Si6.06)8.18O5(OH)4] настао je на рачун оливина. Доминантан талк се појављује у влакнастим и радијалним агрегатима или гради траке. Kристалише у широком опсегу температура, али je његово образовање само на рачун ромбичних пироксена по реакцији: 3MgSiO3 + H2O + SiO2 = Mg3Si4O10(OH)2, захтевалo силицијом богате флуиде какве су највероватније донели дајкови и плитке интрузије кварцлатита. Температура флуида је, обзиром на асоцијацију минерала: форстерит + талк, била изнад 490°С. Повишен садржај алуминијума (>3 a.p.f.u.) у серпентину потврђује ово гледиште.
Остаје отворено питање да ли су талкизирани перидотити индикатори близине киселих магматских стена? Серпентинисани перидотити то свакако нису.
This paper presents results obtained by studying of serpentinized harzburgites from Brdjani (43°58'45.1" N 20°25'12.6" E) and the core samples of talcized harzburgites in the 429-559.8 m interval in the exploration borehole 330А/18 (44°07'33.2" N, 20°30'28.5" E) on the Rudnik Mts. Samples from the both localities display features of residual mantle harzburgites, i.e. tectonites and lepidoblastic, blastogranular or porphyroclastic texture and massive structure.
Serpentinized harzburgites and serpentinites from Brdjani consist of serpentine, scarce relics from olivine and orthopyroxene, accessory spinel and very seldom secondary magnesite and magnetite. The prevailing constituent (sporadically makes over 80 % rock volume) is magnesium-rich serpentine of the average composition [(Mg10.66Fe2+1.04)11.70(Fe3+0.06Al0.03Si7.94)8.03O5(OH)4]. The remained relics of olivine and orthopyroxene suggest on serpentinization process under the action of aqueous solutions whose temperature was below 400◦C. The low alumina content (0 - 0.03 a.p.f.u.) supports such statement.
In harzburgites from Rudnik, in respect to those from Brdjani, prevails secondary talc of almost ideal composition: [Mg2.98Fe0.03Si3.98O10(OH)2]. These harzburgites are made of olivine (forsterite of average composition Fo90.42Fa9.58) and orthopyroxene, which are almost entirely replaced by talc. Clinopyroxene, augite–diopside (En71.42Wo26.32Fs2.24 in average) are low abundant and commonly occurs as exsolution lamellas in orthopyroxene. Scarce serpentine derived after olivine. The most abundant constituent, talc, appears either in fibrous and radiating clusters or forms bands. Talc crystallizes in a wide temperature range but its formation only on account orthopyroxene following reaction: 3MgSiO3 + H2O + SiO2 = Mg3Si4O10(OH)2, requires silica-rich fluids that were brought most probably by quartzlatite dykes and shallow intrusions. According to coexisting forsterite and talc, the temperature of fluids had to be at least 490°С. The elevated alumina content (>3 a.p.f.u.) in serpentine supports such statement.
Are such talcized peridotites indicative for the vicinity of acid igneous bodies remained an open question? Nevertheless, the serpentinized peridotites are certainly not.
Број
2019
почетак странице
15
крај странице
26
issn
0372-9966
Subject
Рудник, Брђани, харцбургити, серпентинити, талк
Rudnik, Brdjani, harzburgite, serpentinite, talc
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М51
Је дио
Пројекти 176019 и 176016
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Скупови објеката
Стефан Петровић
Radovi istraživača
Медија
Zapisnici_SGD_2019.pdf

Стефан Петровић, Наталија Батоћанин. "Aлтерације перидотита контролисане карактером флуида на примеру харцбургита Рудника - Серпентинизација или талкизација?" in Записници српског геолошког друштва, Српско геолошко друштво, Београд (2020)

This item was submitted on 9. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.