Ostvarivanje dobiti pri uvođenju sistema agregatnih zamena na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji površinskih kopova EPS

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Predrag Jovančić, Ignjatović Dragan, Đenadić Stevan
Извор
X Međunarodna konferencija UGALJ, Zlatibor, Srbija, 13-16. Oktobar 2021.
Уредник
Vladimir Pavlović
Издавач
Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju
Датум издавања
2021
Сажетак
Jedan od osnovnih zadataka na površinskim kopovima uglja je ostvarivanje zadovoljavajućeg vremenskog i kapacitetnog iskorišćenja kontinualnih sistema. Da bi se to postiglo, neophodno je izvršiti izmene u postojećoj strategiji održavanja. Preduslov je uvođenje agregatne zamene vitalnih delova na rudarskim mašinama. Benefiti su višestruki. Očekivani rezultati ovakvog pristupa su: smanjenje zastoja i povećanje vremena rada; direktne materijalne uštede; bolja organizacija rada; racionalizaciju radioničkih i magacinskih kapaciteta; povećanje vrednosti mašina. Da bi se uvela agregatna zamena neophodne su investicije za nabavku rezervnih agregata. Potom, nabavka elemenata koji bi popunjavali istrošene u demontiranim agregatima. Rezultati Benefit Cost analize ukazuju na opravdanost održavanja osnovne rudarske mehanizacije, zasnovanog na konceptu agregatne zamene. Uočavaju se značajni benefiti sa ekonomskog aspekta. Pozitivni novčani tokovi se ostvaruju već treće godine od inicijalnog ulaganja, prevazilazeći investicione troškove. Kumulativ novčanog toka pokazuje da se inicijalna ulaganja vraćaju u devetoj godini od ulaganja i da za dvadeset godina rada generišu oko 70 miliona evra gotovine.
One of the basic tasks on surface coal mines is to achieve adequate time and capacity utilization of continuous systems. To achieve this, it is necessary to make a change to the existing maintenance strategy. The precondition is a timely aggregate replacement of vital parts on mining machines. The benefits are multiple. The expected results of this approach are reducing downtime and increasing operating time; economic savings; better work organization; rationalization of workshop and warehouse capacities; increasing machines value. To introduce aggregate replacement, investments are necessary for the procurement of reserve aggregates. Then, the procurement of elements that would fill the worn out in the dismantled aggregates. The results of the Benefit-Cost analysis indicate the justification of maintaining basic mining machines, based on the concept of aggregate replacement. Significant economic benefits are observed. Positive cash flows are realized for the third year from the initial investment, exceeding the investment costs. The cumulative cash flow shows that the initial investment returns in the ninth year of investment and twenty years of operation generate about 70 million euros in cash.
почетак странице
25
крај странице
34
isbn
978-86-83497-28-7
Subject
agregatne zamene, održavanje, mehanizacija, Benefit Cost analiza
aggregate replacement, maintenance, machines, Benefit-Cost analysis
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International
Формат
.pdf

Predrag Jovančić, Ignjatović Dragan, Đenadić Stevan. "Ostvarivanje dobiti pri uvođenju sistema agregatnih zamena na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji površinskih kopova EPS" in X Međunarodna konferencija UGALJ, Zlatibor, Srbija, 13-16. Oktobar 2021., Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju (2021)

This item was submitted on 7. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.