Mikroorganizmi - biohidrogeološki indikatori odabranih pojava mineralnih voda Srbije

Објеката

Тип
Докторска дисертација
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Vladimir Šaraba
Издавач
Beograd : [V. Šaraba]
Датум издавања
2021
Ментор
Veselin Dragišić, Ivica Dimkić
Члан комисије
Vladimir Živanović, Jana Štrbački, Marina Ćuk Đurović, Tamara Janakiev, Tanja Petrović Pantić
Сажетак
Sa namerom definisanja hidrogeološke uloge i značaja mikrobiološkog diverziteta odabranih pojava mineralnih voda Srbije, primenom sistema biodetektora, dokazano je prisustvo gvožđevitih, sulfato-redukujućih, sluz-produkujućih, heterotrofnih aerobnih i denitrifikacionih bakterija, na osnovu čega je proračunat rizik od razvoja procesa biokorozije i biohemijske inkrustacije, te zdravstveni rizik. Uz procenu rizika, izvedene su analize skenirajuće elektronske mikroskopije biofilmova i hidrogeohemijsko modeliranje, te makroskopska, otpička i difrakciona ispitivanja naslaga inkrustacije, dok je fizičko-hemijskim analizama utvrđena vrednost ukupne mineralizacije iznad 1 g/L, kao i povišeni sadržaji odgovarajućih metala i nemetala. Metabarkoding analizama mikrobioma mineralnih voda dokazano je prisustvo razdela Proteobacteria, Bacteroidetes, Patescibacteria, Chlorflexi, Firmicutes, Spirochaetes i Acidobacteria u većem procentu. Pseudomonas, Limnobacter i Rheinheimera su bili najzastupljeniji rodovi u uzorku mineralnih voda Torde, Acinetobacter i Massilia u uzorku iz Obrenovačke Banje, Maritimimonas, Phreatobacter, Planktosalinus, Acinetobacter, Geminocystis i Sulfuritalea u uzorku iz Lomnice, Pseudorhodobacter i Limnohabitans u mineralnim vodama Velike Vrbnice, dok su u uzorku iz Slankamen Banje dominirale zelene sumporne bakterije, Methylotenera, Flavobacterium, Melioribacter i Dechloromonas. Realizovanim istraživanjima zaključeno je da odgovarajući predstavnici mikroorganizama utiču na starenje bunara i definišu ekološki status vodnih resursa, dok s druge strane pojedini rodovi poseduju biotehnološki potencijal u tretmanu remedijacije kontaminiranih voda, zbog čega postoji neophodnost implementacije biohidrogeologije u okviru standardne metodike hidrogeoloških istraživanja.
The presence of iron related, sulphate reducing, slime producing, heterotrophic aerobic and denitrifying bacteria was proved applying biodetectors, in order to define the hydrogeological role and importance of the microbiological diversity of select occurrences of mineral waters in Serbia. Then the biocorrosion, biochemical encrustation and health risks were assessed. The research included scanning electron microscopy of biofilms, hydrogeochemical modelling and macroscopic, optical and diffraction examination of the encrustations. Physical and chemical analyses indicated total dissolved salts of more than 1 g/L and elevated concentrations of certain metals and non-metals. Metabarcoding of the microbiomes of the mineral waters revealed the presence of a high percentage of the Proteobacteria, Bacteroidetes, Patescibacteria, Chlorflexi, Firmicutes, Spirochaetes and Acidobacteria divisions. Pseudomonas, Limnobacter and Rheinheimera were the most representative genera in the mineral water sample from Torda, Acinetobacter and Massilia in the sample collected in Obrenovačka Banja, Maritimimonas, Phreatobacter, Planktosalinus, Acinetobacter, Geminocystis and Sulfuritalea in the sample from Lomnica, and Pseudorhodobacter and Limnohabitans in the sample from Velika Vrbnica, while in the sample from Slankamen Banja was dominated by green sulphur bacteria, Methylotenera, Flavobacterium, Melioribacter and Dechloromonas. The research concludes that the respective microorganisms cause water well aging and define the ecological status of the water resources, while, on the other hand, some of the genera possess the biotechnological potential for treating and remediating contaminated waters, which is a compelling reason for implementing biohydrogeology in the standard hydrogeological research methodology.
број страница
181
Subject
biohidrogeologija, SEM analize, makroskopska i optička ispitivanja, rendgenska difrakcija praha, hidrogeohemijsko modeliranje, BART analize, metabarkoding analize mikrobioma, fizičko-hemijske analize, starenje bunara (biokorozija, biohemijska inkrustacija i biozarastanje), zdravstveni rizik
biohydrogeology, SEM analyses, macroscopic and optical assessment, X-ray powder diffraction, hydrogeochemical modelling, BART analyses, metabarcoding of microbiomes, physical and chemical analyses, well aging (biocorrosion, biochemical encrustation and biofouling), health risk
COBISS број
47382537
Шира категорија рада
M70
Ужа категорија рада
M70
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf

Vladimir Šaraba. Mikroorganizmi - biohidrogeološki indikatori odabranih pojava mineralnih voda Srbije, Beograd : [V. Šaraba], 2021

This item was submitted on 9. новембар 2021. by [anonymous user] using the form “Теза” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.