Improving efficiency of thermal power plants through mine coal quality planning and control

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Mirjana Banković, Dejan Stevanović, Milica Pešić, Aleksandra Tomašević, Ljiljana Kolonja
Извор
Thermal Science
Издавач
Vinča Institute of Nuclear Sciences
Датум издавања
2018
Сажетак
Главни циљ контроле квалитета угља у рудницима лигнита је снабдевање термоелектрана угљем чији квалитет мора да се креће унутар одређених квалитативних ограничења. Карактеристике угља могу да утичу на ефикасност, поузданост и расположивост како котла тако и јединица за контролу емисије. У овом раду аутори су презентовали интегрисану симулацију рударског процеса као нови приступ у истраживању променљивости калоричне вредности угља приликом експлоатације комплексног лежишта лигнита. Резултати таквог приступа омогућавају драгоцен увид у перформансе континуалног рударског система у смислу контроле променљивости квалитета угља.
The main goal of coal quality control in lignite mines is to supply coal to power plants within certain quality constraints. Coal properties can affect the efficiency, reliability and availability of both the boiler and the emission control units. This paper presents a new based integrated mine process simulation approach to investigate the variability; of the calorific value in exploitation a complex lignite deposits. Results provide valuable insight into the performance of a continuous mining system in terms of controlling coal quality variability.
том
22
издање
1
почетак странице
721
крај странице
733
doi
10.2298/TSCI170605209B
issn
0354-9836
Просторно покривање
Srbija
Subject
mine planning, variability of coal quality, simulation, coal blending
planiranje površnskih kopova, promenljivost kvaliteta uglja, simulacija, homogenizacija uglja
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
М23
Је дио
Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International
Формат
.pdf

Mirjana Banković, Dejan Stevanović, Milica Pešić, Aleksandra Tomašević, Ljiljana Kolonja. "Improving efficiency of thermal power plants through mine coal quality planning and control" in Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences (2018). https://doi.org/10.2298/TSCI170605209B

This item was submitted on 19. новембар 2019. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.