Geneza i uslovi cirkulacije voda kompleksnih karstnih sistema Kučajsko-Beljaničkog masiva

Објеката

Ментор
Zoran Stevanović
Члан комисије
Vidojko Jović
Veselin Dragišić
Olivera Krunić
Laszlo Palcsu
Креатор
Ljiljana M. Vasić
Датум издавања
2017-07-14
Сажетак
postupaka koji je primenjen u cilju definisanja zona prihranjivanja i veze izmeđupodzemnih i površinskih voda, vremena koje voda provede u podzemlju, pri čemu seformira jedinstven hemijski sastav i temperaturni režim isteklih voda, bili su polaznaosnova za usmerenje na istraživanje karsta i definisanje teme doktorske disertacije.Kučajsko-beljanički masiv se nalazi u istočnoj Srbiji i pripada oblasti Karpatobalkanskogluka i idealan je poligon za istraživanje, obzirom da se u okviru njega nalazejaka karstna vrela i pojave toplih karstnih izvora na relativno malom rastojanju, što jepredstavljalo izuzetan naučni izazov u pogledu definisanja geneze voda i uslovacirkulacije kroz dokazivanje hipoteze da ove vode različite temperature potiču iz „istekarstne izdani“.U okviru karstnog masiva izdvojeno je 15 kompleksnih sistema, za koje suinterpretacijom podataka kvantiteta, zajedno sa rezultatima izotopskih (18O i 2H, 13C, 3H,3H/3He i 14C), jonskih i fizičko-hemijskih analiza voda, dobijeni rezultati okarakteristikama i funkcionisanju sistema izdvojenih u okviru masiva.Multidisciplinarni pristup istraživanja rezultirao je saznanjima da se u okviru Kučajskobeljaničkogmasiva nalaze vode starosti od nekoliko dana do skoro 6.000 godina, štoukazuje na izraženu vertikalnu zonalnost rasprostranjenja karstnih kanala i na postojanjeplitkih kanala, kao i kanala sa veoma dubokom sifonalnom cirkulacijom podzemnih voda.Hidrohemijski podaci svedoče o postojanju veoma složenih geohemijskih procesa koji seodvijaju u podzemlju, postojanju grejnog tela i uticaju prolongiranog kontakta podzemnihvoda sa stenama na hemijski i temperaturni režim podzemnih voda.Na osnovu video-endoskopskih istraživanjai reinterpretacije karotažnih merenja, moglose zaključiti da se radi o razviću veoma duboke cirkulacije. Takođe, rezultati su ukazalida je karstifikacija u okviru karbonatnog kompleksa razvijena dublje od 500 m od zonaprimarnih isticanja, što ide u prilog razviću karstno-pukotinskog tipa izdani, u okvirukojih se, pod raznim uslovima, formiraju vode povišene temperature (13 – 36 °C).
In order to define recharge zones, groundwater-surface water interaction, mean residencetime and groundwater age, as well as genesis of hydrochemisty and temperature regimesof cold and lukewarm water, it was necessary to conduct a large number of differentmethodological approaches.Kucaj-Beljanica massifis is located in eastern Serbia and belongs to the Carpathian-Balkan mountain arch and represent an ideal research area, since at some locations atrelatively short distances from karst springs with cold and fresh waters, drainage ofthermal and sub-thermal water also occurs. This represent remarkable scientific challengein terms of defining the genesis and circulation of cold and thermal groundwater flows.The Kucaj-beljanica massif was divided into 15 complex systems, where quantity data,together with the results of the isotopic (18O i 2H, 13C, 3H, 3H/3He i 14C), ionic and physicchemicalanalysis of the water, gave conclusions about characteristics and systemfunctioning.According to isotope content, video-endoscopy and re-interpretation of well logging incertain locations it could be concluded that groundwater have very deep circulation, orthat the karstification of carbonate complexes developed significantly below the erosionbase and below the karst channels within deep siphonal circulation. It can be assumedthat the karstification carbonate complex is developed deeper than 500 m from theprimary drainage zone.A multidisciplinary approach has resulted the knowledge that within Kucaj-Beljanicamassif groundwater age ranges from a few months to almost 6,000 years, which indicatesa vertical zonation of karst channels distribution with shalow channels as well as channelswith very deep siphonal groundwater circulation. Hydrochemical data indicate theexistence of very complex geochemical processes in the underground, the existence of aheating body (volcanik rock) and influence of prolonged water-hostrock contact onchemical and temperature regime of groundwater.
karst system, groundwater genesis, isotopic methods, groundwater age,hydrogeochemical processes, depth of groundwater circulation, subthermal and thermalgroundwate
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
karstni sistemi, geneza podzemnih voda, izotopske metode, starost voda,hidrogeohemijski procesi, dubina cirkulacije podzemnih voda, subtermalne i termalnevode
Тип
Докторска дисертација

Ljiljana M. Vasić. "Geneza i uslovi cirkulacije voda kompleksnih karstnih sistema Kučajsko-Beljaničkog masiva" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2017-07-14)