Efikasnost različitih tipova glina Srbije za adsorpciju metilen plavog

Објеката

Ментор
Suzana Erić
Члан комисије
Aleksandra Rosić
Zorica Tomić
Креатор
Maja D. Milošević
Датум издавања
2016-12-09
Сажетак
Adsorpciona efikasnost različitih uzoraka glina sa lokaliteta Srbije određenaje njihovim tretiranjem različitim koncentracijama rastvora metilen plavog (MP).Detaljna mineraloška karakterizacija ispitivanih glina i rezultati njihove interakcijesa rastvorima MP dobijeni su primenom optičkih, rendgenskih, hemijskih, DTA ispektroskopskih metoda.Na osnovu formiranja MP agregata u izmenljivim pozicijama i površiničestica gline, razlikuju se dva tipa glinovitih minerala: visoko naelektrisani(smektiti) i nisko naelektrisani (kaoliniti). Dimeri se stvaraju na naelektrisanimpovršinama, a granica njihovog razvoja omogućuje determinaciju mineralne vrste.Molekuli MP stoje pod uglom od 21.5o kada se posmatra b-osa ili 68.5o kada seposmatra c-osa u odnosu na površinu čestica (001) montmorionita. Smanjenje unaelektrisanju ogleda se u smanjivanju maksimalne nagnutosti ka paralelnojorijentacijiPrimenom metode difuzne refleksije dobijeni su spektri molekula MPisključivo vezanih za čestice gline bez doprinosa onih iz vodenog rastvora kao kodsuspenzija, dok je determinacija mineralne vrste omogućena i osmatranjempromene boje kod uzoraka tretiranih MP rastvorima. Boja uzoraka se menja izzasićene plave u zelenu (smektit) ili ostaje plava, praćena promenom u zasićenju(kaolinit).Podešavanjem veličine zrna, zeta potencijala i pH pri pravljenju suspenzija,različiti tipovi glina pokazali su se efikasnim pri adsorpciji veće količine MPmolekula (smektiti) iz rastvora ili pri flokulaciji (kaoliniti) i bistrenju rastvora saniskim koncentracijama MP u rastvoru. Visoka adsorptivna ili flokulacionasposobnost različitih tipova glina Srbije otvara mogućnost njihovog korišćenja kaopotencijalne prirodne sirovine za otklanjanje organskih zagađivača.
stractEfficiency of different types of clays from Serbia for adsorption ofmethylene blue was determined by their interaction with different concentrationsof methylene blue (MB). Mineralogical characterisation of investigated clays andtheir interactions with MB solutions where determined using optical, XRD,chemical, DTA and spectrophotometric methods.The type of the MB aggregation on the clay particles enabled distinguishingof two types of clay minerals: high (smectite) and low charged (kaolinite). Dimericstructures are forming on the charged surfaces and the limits of their formationallow us to determine type of the clay mineral. MB molecule on the clay particle(001) of montmorillonite must be tilted at the calculated angle of 21.5o observingthe MB b-axes or 68.5o or observing the MB c-axes. Maximum angle of tilting goesto a parallel orientation as a reflection of lower layer charge.Diffuse reflectance data give information about MB molecules adsorbed onthe surface of the clay particles without influence from the unadsorbed moleculesas in the case of suspension. Determination of the layer change is possible byobserving the color changes after MB saturation. Color is changing from saturatedblue to green (smectite) or it remains blue, followed by changes in saturation(kaolinite).By adjusting grain size, zeta potential and pH of the suspension it is evidentthat different types of clays are efficient in adsorption of larger quantities of MBmolecules (smectite) from the solution or/and in flocculation (kaolinite) of lowerconcentrated MB solutions. High adsorption or flocculation ability of differenttypes of raw clays from Serbia make them potentially useful for removal of organicpollutions from the environment
clay minerals, methylene blue, crystals of methylene blue, diffusereflectance spectroscopy, adsorption, flocculation, layer charge
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
minerali glina, metilen plavo, kristali metilen plavog, difuznarefleksija, adsorpcija, flokulacija, naelektrisanje slojeva
Тип
Докторска дисертација

Maja D. Milošević. "Efikasnost različitih tipova glina Srbije za adsorpciju metilen plavog" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-12-09)