Prirodno prečišćavanje i stimulisana bioremedijacija podzemnih voda zagađenih naftnim ugljovodonicima

Објеката

Ментор
Petar Papić
Члан комисије
Vladimir Beškoški
Milenko Pušić
Ivan Matić
Креатор
Nenad M. Marić
Датум издавања
2016-09-26
Сажетак
Disertacija se konceptualno sastoji iz dva dela kojima je obuhvaćen pasivan (prirodnoprečišćavanje) i aktivan remedijacioni pristup (stimulisana bioremedijacija) kodpodzemnih voda zagađenih naftnim ugljovodonicima.U prvom delu disertacije prikazani su rezultati osmatranja procesa prirodnogprečišćavanja u podzemnim vodama na lokaciji istorijskog zagađenja kerozinom.Tragovi zagađenja naftnim ugljovodonicima pronađeni su 20 godina nakon prosipanjakerozina. Ovo je stvorilo osnovu za proučavanje efekata dugotrajne izloženostipodzemnih voda procesima biodegradacije u terenskim uslovima. Uočeno je da sesnižene koncentracije elektron akceptora (O2, NO3-, SO42-) i povišene koncentracijemetaboličkih produkata biodegradacije (Mn, Fe) poklapaju sa najvišim vrednostimaparametara organskog zagađenja u podzemnim vodama (Total Organic Carbon - TOC,Total Petroleum Hydrocarbons - TPH). Utvrđen je uticaj aerobne respiracije, redukcijenitrata, redukcije mangana (IV), redukcije gvožđa (III) i redukcije sulfata na hemijskisastav podzemnih voda. Uticaj metanogeneze je utvrđen na osnovu promena uizotopskom sastavu podzemnih voda, koncentracije δ13CDIC su za oko 12 ‰ više u zonipod uticajem biodegradacije u odnosu na ostatak područja istraživanja.Registrovano zagađenje podzemnih voda ne potiče od aromatičnih jedinjenja (benzena,toluena, etilbenzena, ksilena - BTEX i stirena), već od zasićenih ugljovodonika.Redukcija sulfata kao pojedinačni mehanizam poseduje najveći pojedinačni kapacitet zabiodegradaciju komponenti BTEX.Najvišim koncentracijama TOC odgovaraju višestruko povišene koncentracije Al i SiO2u zoni povišene kiselosti pod uticajem biodegradacije naftnih ugljovodonika.Pretpostavljeno je da je dugotrajna izloženost intenzivnim procesima biodegradacijeubrzala rastvaranje silikatnih minerala u vodonosnoj sredini...
This dissertation consists of two parts, a passive (natural attenuation) and an activeremediation approach (enhanced bioremediation) for groundwater contaminated bypetroleum hydrocarbons.In the first part of this dissertation, results of the monitoring of natural attenuationprocesses at a site of historical contamination by kerosene are presented. Traces ofpetroleum hydrocarbon contamination were found 20 years after the kerosene spill. Thisprovided a basis for the monitoring of long term groundwater exposure tobiodegradation processes in field conditions. It was observed that decreased electronacceptor concentrations (O2, NO3-, SO42-) and increased concentrations of metabolicbiodegradation products (Mn, Fe) corresponded to the highest values of the organiccontamination parameters (Total Organic Carbon - TOC, Total Petroleum Hydrocarbons- TPH) in groundwater. The impact of aerobic respiration, nitrate reduction, reduction ofmanganese (IV), reduction of iron (III) and sulphate reduction on the chemicalcomposition of groundwater was determined. Methanogenesis impact was determinedon the basis of the changes in groundwater isotopic composition. δ13CDIC values were 12‰ higher in the biodegradation affected zone in comparison to the rest of the study area.The observed contamination of groundwater did not originate from aromatics (benzene,ethylbenzene, xylene, toluene - BTEX and styrene), but from saturated hydrocarbons.Sulfate reduction had the largest single capacity for the biodegradation of BTEXcompounds.The highest TOC concentrations corresponded to several times increased concentrationsof Al and SiO2 in the zone of elevated acidity affected by biodegradation of petroleumhydrocarbons. It was assumed that long-term exposure to intense biodegradationprocesses has enhanced the dissolution of silicate minerals from the aquifer...;
groundwater, petroleum hydrocarbons, kerosene, natural attenuation,enhanced bioremediation
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
podzemne vode, naftni ugljovodonici, kerozin, prirodno prečišćavanje,stimulisana bioremedijacija
Тип
Докторска дисертација

Nenad M. Marić. "Prirodno prečišćavanje i stimulisana bioremedijacija podzemnih voda zagađenih naftnim ugljovodonicima" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-09-26)