Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarskoj industriji

Објеката

Ментор
Nikola Lilić
Члан комисије
Ranka Stanković
Aleksandar Cvjetić
Vladimir Malbašić
Dinko Knežević
Креатор
Ljiljana R. Kolonja
Датум издавања
2016-09-23
Сажетак
Postojeća organizacija zaštite na radu na površinskim kopovima uglja često nije umogućnosti da blagovremeno i tačno ukaže na nedostatke, koji mogu u bližoj ilidaljoj budućnosti da budu uzrok narušavanja bezbednosti radnika, ali i uzrokoštećenja materijalnih dobara rudnika. Nemogućnost donošenja pravovremenihodluka je moguće izbeći uvođenjem softverski podržanih sistema za praćenje ianalizu bezbednosti i zaštite na radu.Osnovni cilj ove doktorske disertacije je definisanje metodologije i razvoj modelasistema upravljanja zaštitom na radu, koji će omogućiti savremen, adekvatan isveobuhvatan način praćenja i analize faktora koji utiču na bezbednost i zaštitu naradu.Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarstvu, čiji jerazvoj prikazan u ovoj doktorskoj disertaciji, svoje mesto nalazi u okviru treće fazeDemingovog ciklusa – Provera i korektivne mere. Evidencija i analiza indikatorastanja zaštite na radu, kao što su nezgode, povrede na radu i profesionalnaoboljenja, treba da omoguće, primenom savremenih informacionih tehnologija,kompleksnu i sveobuhvatnu analizu prikupljenih podataka i ocenu uspešnostiprimenjenih mera zaštite kao i unapređenje procesa donošenja odluka vezanih zapoboljšanje primenjenih i izbor novih mera pri upravljanju procesima zaštite naradu u rudnicima.Razvoj sistema za praćenje i analizu stanja zaštite na radu zasnovan je naiterativno‐inkrementalnom pristupu vođenom slučajevima upotrebe. Prva faza jeobuhvatila specifikaciju korisničkih zahteva, odnosno funkcionalnosti sistema kojise razvija, i poslovnog modela koji specificira arhitekturu informacionog sistemakroz konceptualni model. Dalje modeliranje je obuhvatilo: konceptualnomodeliranje podataka koje daje celokupan pogled na sistem, strukturno kojeformalizuje organizaciju poslovnog sistema, procesno sa specifikacijom poslovnihaktivnosti u sistemu i modeliranje ponašanja i interakcije između resursa.Implementacija sistema je prikazana karakterističnim komponentama sistemaevidencije službe zaštite sa posebnim osvrtom na evidenciju povreda. Razvijenisistem omogućava i primenu analitičkih servisa poslovne inteligencije u cilju ranogotkrivanja rizika od nezgode, kroz analizu uzroka, mesta događaja, vremena kadasu se desili, težina povrede i drugih relevantnih podataka pohranjenih u bazi...
The existing organisation of protection at work in coal surface mines is often notable to give timely and precise indications about shortcomings, which may in thenear or far future be the cause of deteriorated safety of workers, but also the causeof damage to material goods of mines. The impossibility to make timely decisionscan be avoided by introducing software‐based systems for the monitoring andanalysis of occupational safety and protection at work.The basic objective of this PhD thesis is to define a methodology and develop amodel for the management of protection at work that will provide for a modern,adequate and comprehensive method for the monitoring and analysis of factorsthat affect occupational safety and protection at work.The business intelligence system for the management of occupational safety in themining industry, the development of which is presented in this PhD thesis, finds itsplace within the third phase of the Deming cycle – Check and corrective measures.Records and the analysis of indicators of the state of occupational safety, such asaccidents, injuries at work and occupational diseases should enable, with theapplication of modern information technologies, a complex and comprehensiveanalysis of collected data, the assessment of the performance of applied protectionmeasures, as well as the advancement of the decision‐making process related tothe improvement of applied and selection of new measures in the management ofoccupational safety processes in mines.The development of a system for the monitoring and analysis of the state ofoccupational safety is based on an iterative and incremental approach guided byapplication cases. The first phase encompassed the specification of userrequirements, i.e. functions of the developing system and a business modelspecifying the architecture of the information system through a conceptual model.Further modelling encompassed the following: conceptual modelling of data givinga comprehensive overview of the system, structural modelling formalising theorganisation of the business system, processing modelling with the specification ofbusiness activities in the system and modelling of the behaviour and interactionbetween resources. The implementation of the system is illustrated with thecharacteristic components of the injury and illness recordkeeping and reportingsystem of the occupational safety service unit with a special emphasis on recordsof injuries. The developed system enables also the application of analyticalbusiness intelligence services with the aim to identify risks of accidents at an earlystage through the analysis of causes, place and time of event, gravity of injury andother relevant data stored in the base...
Mining, Occupational health and safety, Business intelligence, Minesafety, Ontology
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
rudarstvo, bezbednost i zdravlje na radu, poslovna inteligencija,tehnička zaštita, ontologije
Тип
Докторска дисертација

Ljiljana R. Kolonja. "Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarskoj industriji" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-09-23)