Хидрогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, Република Српска, Босна и Херцеговина

Објеката

Ментор
Petar Papić
Члан комисије
Zoran Stevanović
Jana Štrbački
Saša Milanović
Jugoslav Nikolić
Креатор
Dragoslav R. Banjak
Датум издавања
2016-08-25
Сажетак
Упркос неповољном временском и просторном распореду, воде су најзначајнијиприродни ресурс Источне Херцеговине. Ова чињеница довела је до реализацијепројекта „Вишенамјенског хидросистема Требишњица“, којим је, премаМилановићу (2006), до сада обухваћено: седам хидроелектрана, шестакумулација, шест брана, шест тунела укупне дужине 59,7 km, неколикоприступних тунела, 62,5 km бетонског канала кроз Попово поље, канал крозДабарско (6750 m) и Фатничко поље (2770 m) и систем тунел-канал или цјевоводпрема Дубравама.У почетку са доминантним енергетским предзнаком, концепција јетрансформисана у интегрално рјешење вишенамјенског коришћења и заштитевода и животне средине на простору Источне Херцеговине и дубровачкогприобаља. Тиме је у сливу Требишњице заживио принцип хармоничног односадруштва према природном окружењу, који ће, према З. Стевановићу (2011),посљедње деценије XX и почетком XXI вијека добити назив „одрживи развој“.Концепцијско опредјељење за управљање водама на бази принципа одрживогразвоја, подразумјева осмишљавање квалитетних и усклађених рјешења,прихватљивих за све дијелове водног система и све дјелатности водне и о водизависне привреде. Квалитет и усклађеност рјешења зависи од улазних података истепена изучености предметног простора, што је значајан проблем у сливуТребишњице, поготово када је у питању познавање квалитета вода иидентификација процеса који на њега утичу.У сливу Требишњице не постоји база података у дигиталном формату, која биобухватила све физичко-хемијске, микробиолошке и анализе радионуклида којесу на том простору урађене. Недостатак овакве базе за посљедицу има скроманброј радова из области хидрогеохемије и квалитета вода, при чему су за анализуподатака најчешће коришћене методе дескриптивне статистике...
Despite unfavourable weather and spatial disposition,water is the most significantnatural resource in the Eastern Herzegovina. This fact led to the realisation of theproject Hydrosystem Trebišnjica multipurpose project", and within the projectaccording to Milanović (2006), seven hydro power plants, six reservoirs, six dams, sixtunnels total lenght 59,7km, several accessible tunnels, 62,5 km concrete tunnel throughPopovo polje, channel through Dabar (6750 m) and Fatnica polje (2770 m) and tunnel -channel system or a pipeline towards Dubrava have been included so far.At the beginning with dominant power utility intention, the conception is transformedinto an integral solution of multipurpose and water protection and environmentprotection in the region of the Eastern Herzegovina and Dubrovnik littoral. Therefore, inthe river Trebišnjica catchment the principle of the harmonious relation of the societytowards natural environment was born, and according to Stevanović (2011) thatprinciple will get its term "sustainable development" in the last decades of the 20th andat the beginning of the 21st century. Conceptual determination of water managementbased on the principles of sustainable development, means contemplating quality andharmonious solutions, which would be acceptable for all parts of water system, all wateractivities and water dependant economy.The quality and compatibility of solutionsdepend on entry data and the research level of the topic area, which is a significantproblem of the Trebišnjica river catchment, especially when it is referred to the waterquality and identification of processes which affect it.In the river Trebišnjica catchment there isn't any database in digital format, whichwould include all physical and chemical, bacteriological and radionuclides analyses thathave been done in that area. The lack of this database has the consequence of humblenumber of pieces of work in the field of hydrogeochemistry and water quality, and that'swhy the methods of descriptive statistics are the most frequently used for data analyses..."
hydrogeochemical processes, multivariate statistical analysis, inversegeochemical modelling,water quality, suitability of water for irrigation, Trebišnjica rivercatchment
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
хидрогеохемијски процеси, мултиваријантна статистичкаанализа, инверзно геохемијско моделовање, квалитет воде, употребиљивост водеза наводњавање, слив Требишњице
Тип
Докторска дисертација

Dragoslav R. Banjak. "Хидрогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, Република Српска, Босна и Херцеговина" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-08-25)