Hidrogeoekološki aspekti aksploatacije uglja u Pelagonijskom basenu (Makedonija)

Објеката

Ментор
Veselin Dragišić
Члан комисије
Dušan Polomčić
Vesna Ristić-Vakanjac
Zoran Nikić
Креатор
Kostadin J. Jovanov
Датум издавања
2016-06-24
Сажетак
Leţišta uglja „Suvodol“, „Brod-Gneotino“ su u eksploataciji, a leţište uglja „Ţivojno“je u fazi pripremi. Nalaze se u krajnjem jugoistočnom i juţnom delu Pelagonijskekotline. Sva tri leţišta stvorena su u neogenim sedimentima u jezerskim uslovimasedimentacije u zoni kontakta sa prekambrijumskim kristalastim stenama. Kod sva trileţišta ugalja se javljaju više slojeva različite debljine, u okviru kojih se nalaze klastičnisedimenti (gline, peskovi i dr.). U podini ugljenog basena nalaze se kristalaste steneprekambrijumske starosti.Teren u okolini leţišta uglja karakteriše se umereno kontinentalnom klimom, saizuzetno niskim količinama padavina, toplim i sušnim letima i dosta hladnim zimama.Hidrografska mreţa je slabo razvijena, a glavni vodotok je CrnaReka koja predstavljasliv svih vodotoka neposredne i šire okoline terena. Obod terena čine visoke planine(Selečka, Baba, Nidţe i Ilinske planine), sa nadmorskom visinom vrhova i preko 2000metara.U hidrogeološkom pogledu dominira zbijeni tip izdani formiran u peskovitimsedimentima koji se nalaze ispod, izmeĎu i iznad ugljenih slojeva, gde predstavljaju tzv.podinske, meĎuslojne i krovinske izdani.Po hemijskom sastavu podzemne vode u neogenom kompleksu su preteţnohidrokarbonatne klase natrijumske, kalcijumske ili magnezijumske grupe. U pojedinimdelovima basena sreću se tipične mineralne ugljokisele vode sa visokim sadrţajima gasaCO2.U formiranju rudničkih voda u postojećim rudarskim radovima, dominantan uticajimaju podzemne vode iz izdani u peskovitim neogenim naslagama i atmosferske vodekoje se direktno izlučuju u nebranjena područja površinskih kopova.Odvodnjavanje rudnika uglja vrši se kombinovano, pomoću obodnih kanala zaprihvatanje površinskih voda koje se slivaju sa padinama, kanala za prihvatanje vode poetaţama kopova i drenaţnim bunarima kojima se zahvataju podzemne vode pre doticajau rudarske radove.Eksploatacija uglja zajedno sa odvodnjavanjem rudarskih radova u značajnoj meri utičena ţivotnu sredinu. rudnicima u značajnoj meri je uticala na ţivotnu sredinu. Negativaniiiuticaj pomenutih aktivnosti ogleda se u degradaciju prirodnog reljefa i hidrografskemreţe, kontaminaciji vode, vazduha i zemljišta, izmeni reţima podzemnih i površinskihvoda, kao i izmeni flore i faune...
Coal deposits of “Suvodol”, “Brod-Gneotiono” is being exploited, while the coaldeposit “Zivojno“is in a preparatory phase. It is situated in the further south-eastern andsouthern part of Pelagonija valley. The three coal deposits are made in Neogenesediments in lake terms of sedimentation, the zone of contact with Precambrian crystalrocks. In these three coal deposits, the coal is found in many layers with different depthin the bay where clastic sediments are found (clay, sands, etc.)In thesubstratum coalbasins are found crystal rocks of Precambrian age.The terrain in the surrounding coal deposits is characterized with moderate continentalclimate with extremely low quantities of precipitation, warm and dry summers and quitecold winters.The hydrographic network is poorly developed and the major flow is River CrnaRecawhich is a basin of all flows in the immediate and wider surrounding terrains.Circumferential terrains make high mountains (Selečka, Baba, Nidţe i Ilinsk mountains)with a peak's alltitute of over 2000 meters).In hydrogeological point of view an aquifer is formed in sand sediments which aresituated under, between and above coal layers which compose the so called substratum(beneath),interlayer and substratumaquifers.Ground water in Neogene complex is largely hydro-carbonate class of sodium, calciumand magnesium group in their chemical composition. In some parts of the basin, typicalmineral coal acidic water with high content of CO2 gas could be found.A dominant influence in the formation of mining water in existing mining works haveground waters from aquifers in sandy Neogen sediments and precipitation water whichis directly excreted fromopen areas of surface pits.Drainage of coal mines is combined, with circumferential channels for acquisition ofsurface water which flows from the slopes, the channels for acquisition of water inlayer’s pits and drainage wells which get hold ofground water before its flow in miningworks.Coal exploitation as well as the coal drainage works has quite an influence on theenvironment. Coal mines have rather an influence on the environment. The mentionedvactivities have a negative influence on degradation of the natural relief and hydrogeographic network, contaminated water, air and land, change of regimes and surfacewater as well as modifications in the flora and fauna...
coal, ground water, surface water, Neogene complex, aquifers,transmissibility, level of ground waters, lowering levels
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
ugalj, podzemne vode, površinske vode, neogeni kompleks, izdani,transmisibilnost, nivo podzemne vode, sniţenje nivoa
Тип
Докторска дисертација

Kostadin J. Jovanov. "Hidrogeoekološki aspekti aksploatacije uglja u Pelagonijskom basenu (Makedonija)" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-06-24)