Badenske školjke jugoistočnog oboda Panonskkog basena (Centralni Paratetis)

Објеката

Ментор
Vladan Radulović
Члан комисије
Meri Ganić
Katarina Bogićević
Sejfudin Vrabac
Креатор
Gordana M. Jovanović
Датум издавања
2014-12-05
Сажетак
Rad obuhvata detaljnu studiju badenskih školjaka koje potiču sa terenajugoistočnog oboda Panonskog basena (Centralni Paratetis). Proučavani su lokaliteti naprostorima Srbije (Fruška gora, Golubac, okolina Beograda, Aranđelovca, Koceljeva,Loznica) i severoistočne Bosne (Ugljevik). Pored taksonomske analize i paleontološkihopisa bivalvija, u radu je dat i spisak revidovanih vrsta koje su do sada pronađene usedimentima badenskog kata istraživanog terena. Do sada je ukupno poznato 41familija, 108 rodova i 174 taksona. Identifikovano je 170 bivalvijskih vrsta, međukojima su neke prvi put konstatovane na ovim terenima: Nucula (N.) placentinaLamarck, Anadara fichteli (Deshayes), Glycymeris nummaria (Linnaeus), Botula cf.fusca (Gmelin), Pinna cf. nobilis Linnaeus, Pecten (Amussiopecten) cf. passiniMeneghini, Chlamys (Argopecten) ex. gr. senatoria (Gmelin), Pododesmus(Heteranomia) squamulus (Linnaeus), Ostrea denselamellosa Lischke, Cubitostreadigitalina (Eichwald), Saccostrea cucullata (Born), Azorinus (Azorinus) chamasolen(Da Costa), Kelliella barbara Studencka i Jouannetia semicaudata (des Moulins).Opisane su dve nove vrste (Thracia brasinae n. sp. i Pseudochama laminata n. sp.).Za utvrđivanje paleoekoloških i paleogeografskih karakteristika korišćeni su ibrojni podaci o predstavnicima drugih taksonomskih kategorija koji su zastupljeni ubadenskim sedimentima. Starost sedimenata je utvrđena na osnovu celokupne poznatefaune, a na osnovu pektena je izvršen pokušaj njihovog preciznijeg raščlanjavanja. Naosnovu do sada poznatih podataka o biostratigrafskom rasprostranjenju ovih školjaka ujugoistočnom obodu Panonskog basena, može se zaključiti da vrste Parvamussiumduodecimlamellatum (Bronn), Aequipecten scabrella (Lamarck), Aequipecten macrotis(Sowerby) i “Chlamys” cf. trilirata (Almera i Bofill) ukazuju na donji baden, aFlexopecten lilli (Push) i Flexopecten scissus (Favre) na gornji baden.Izvršena je taksonomska, stratigrafska, paleoekološka i tafonomska, analizaproučenog materijala. Svi dostupni podaci iz literature i najnovija istraživanja orasprostranjenju faune iskorišćeni su za izradu paleogeografske skice istraživanogterena za vreme badena.
Rad obuhvata detaljnu studiju badenskih školjaka koje potiču sa terenajugoistočnog oboda Panonskog basena (Centralni Paratetis). Proučavani su lokaliteti naprostorima Srbije (Fruška gora, Golubac, okolina Beograda, Aranđelovca, Koceljeva,Loznica) i severoistočne Bosne (Ugljevik). Pored taksonomske analize i paleontološkihopisa bivalvija, u radu je dat i spisak revidovanih vrsta koje su do sada pronađene usedimentima badenskog kata istraživanog terena. Do sada je ukupno poznato 41familija, 108 rodova i 174 taksona. Identifikovano je 170 bivalvijskih vrsta, međukojima su neke prvi put konstatovane na ovim terenima: Nucula (N.) placentinaLamarck, Anadara fichteli (Deshayes), Glycymeris nummaria (Linnaeus), Botula cf.fusca (Gmelin), Pinna cf. nobilis Linnaeus, Pecten (Amussiopecten) cf. passiniMeneghini, Chlamys (Argopecten) ex. gr. senatoria (Gmelin), Pododesmus(Heteranomia) squamulus (Linnaeus), Ostrea denselamellosa Lischke, Cubitostreadigitalina (Eichwald), Saccostrea cucullata (Born), Azorinus (Azorinus) chamasolen(Da Costa), Kelliella barbara Studencka i Jouannetia semicaudata (des Moulins).Opisane su dve nove vrste (Thracia brasinae n. sp. i Pseudochama laminata n. sp.).Za utvrđivanje paleoekoloških i paleogeografskih karakteristika korišćeni su ibrojni podaci o predstavnicima drugih taksonomskih kategorija koji su zastupljeni ubadenskim sedimentima. Starost sedimenata je utvrđena na osnovu celokupne poznatefaune, a na osnovu pektena je izvršen pokušaj njihovog preciznijeg raščlanjavanja. Naosnovu do sada poznatih podataka o biostratigrafskom rasprostranjenju ovih školjaka ujugoistočnom obodu Panonskog basena, može se zaključiti da vrste Parvamussiumduodecimlamellatum (Bronn), Aequipecten scabrella (Lamarck), Aequipecten macrotis(Sowerby) i “Chlamys” cf. trilirata (Almera i Bofill) ukazuju na donji baden, aFlexopecten lilli (Push) i Flexopecten scissus (Favre) na gornji baden.Izvršena je taksonomska, stratigrafska, paleoekološka i tafonomska, analizaproučenog materijala. Svi dostupni podaci iz literature i najnovija istraživanja orasprostranjenju faune iskorišćeni su za izradu paleogeografske skice istraživanogterena za vreme badena.Ključne reči:
školjke, baden, Panonski basen (Centralni Paratetis), stratigrafija,paleoekologija, paleogeografija, paleobiogeografija
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
školjke, baden, Panonski basen (Centralni Paratetis), stratigrafija,paleoekologija, paleogeografija, paleobiogeografija
Тип
Докторска дисертација

Gordana M. Jovanović. "Badenske školjke jugoistočnog oboda Panonskkog basena (Centralni Paratetis)" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2014-12-05)