Хидрогеолошки услови формирања угљокиселих минералних вода Србије

Објеката

Ментор
Petar. Papić
Члан комисије
Veselin Dragišić
Dragoman. Rabrenović
Olivera Krunić
Zoran Nikić
Креатор
Goran H. Marinković
Датум издавања
2014-06-17
Сажетак
Докторском дисертацијом разматране су хидрогеолошке структуре угљокиселихминералних вода литосфере Србије. При истраживањима узети су у обзир:резултати испитивања старости, порекла и физичко – хемијских карактеристикаугљокиселих вода, геотемпературни услови и геотектонска грађа литосфере,резултати изотопских испитивања на δ13С у карбонатима хидротермалнихлежишта, резултати истраживања минималних температура трансформацијекарбоната и структурно - хидрогеолошки услови у областима дренирањаугљокиселих вода.Резултати показују да је угљеник угљокиселих вода пореклом из карбонатахидротермалне фазе младих магматских процеса, а да су матични супстратиовог елемента карбонати мезозојских и палеозојских седиментних иметаморфних стена. Угљендиоксид може да се генерише испод 3 km дубине.Испод ове дубине у литосфери Србије владају повољни геотемпературниуслови за одвијање термометаморфних (хемијских) процеса трансформациједоломита и калцита. Хидрогеолошке структуре могу да залежу до дубинегенерисања угљендиоксида, а активна количинска измена врши се до знатномањих дубина, од 100 m до 1 km.Хемијске карактеристике угљокиселих вода условљене су њиховомагресивношћу. Агресивност вода се испољава кроз процесе хидролизе иугљекиселинског излуживања силиката и алумосиликата, и растварањакарбоната. Показало се да постоји аналоган садржај елемената у угљокиселимводама и изоморфном садржају минерала гранитоидних интрузива, вулканскихстена и кристаластих шкриљаца (Mn, Sr, B, Cs и др.)...
The doctoral thesis examined the hydrogeological structure of carbonacid mineralwater in the lithosphere of Serbia. During researches, the following parameters weretaken into account: the results of the examination of the age, the genesis and thephysicochemical characteristics of carbonacid water; the geotemperature conditionsand the geo-tectonic structure of the lithosphere; the test results of isotoperesearches on δ13C, made in carbonate hydrothermal deposits; the results of theresearches of transformation of carbonates on minimum temperatures and structuralhydrogeologicalconditions inthe drainage areas of carbon-acid mineral water.The results show that carbon, made from carbonacid water, originates fromhydrothermal carbonate phases of new magmatic processes and that the parentsubstrates of this element are Mesozoic carbonates and Paleozoic sedimentary andmetamorphic rocks. Carbon dioxide can be generated below 3 km of surface, underwhich rule geotemperature favorable conditions, in the lithosphere of Serbia, for theflowing of thermo-metamorphic (chemical) process of transformation of dolomite andcalcite. Hydrogeological structures can reach the deepness of generating carbondioxide and active quantitative change is made on much smaller depth of 100 m to 1km.The thesis concludes that physicochemical characteristics of carbonacid water arecaused by their aggressiveness, which manifests through a process of hydrolysis andcarbonicacid leaching of silicates, alumsilicates and carbonates dissolution. It hasbeen shown that there was an analogue content of elements in carbonacid water inthe isomorphic content of minerals, which were in fissures of granitic, volcanic rocksand crystalline shale (Mn,Sr, B, Cs, etc.)...
lithosphere of Serbia, carbonacid water, genesis, substrates, areas,hydrogeological structure, deep motion, geological conditions, types, potential.
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
литосфера Србије, угљокиселе воде, генеза, супстрати, рејони,хидрогеолошке структуре, дубина залегања, геолошки услови, типови,потенцијал.
Тип
Докторска дисертација

Goran H. Marinković. "Хидрогеолошки услови формирања угљокиселих минералних вода Србије" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2014-06-17)