Еволуција напонског поља подручја Интерних Динарида у Србији током алпске орогенезе

Објеката

Ментор
Branislav Trivić
Члан комисије
Vladica Cvetković
Radmila Pavlović
Vesna Cvetkov
Bruno Tomljenović
Креатор
Ana S. Mladenović
Датум издавања
2015-06-19
Сажетак
Циљ ове докторске дисертације био је реконструкција еволуције напонског пољаЗемљине коре у подручју Интерних Динарида у Србији током Алпске орогенезе.Истраживања за потребе решавања овог проблема су изведена у два дела. Првидео обухватао је анализу палеонапона на дефинисаном подручју истраживања,док се други део односио на анализу тренутно активног поља напона у овом делуБалканског полуострва. Истраживано подручје обухвата унутрашњи деоДинарског орогеног појаса, који се простире у централној и западној Србији. Собзиром на циљ истраживања, истраживано подручје је дефинисано тако даобухвата три најсеизмичније зоне Србије и Интерних Динарида: копаоничку,краљевачку и маљенску зону. Теренска струткурно-геолошка истраживања, уциљу решавања тензора палеонапона, извршена су у две од ове три зоне –копаоничкој и маљенској, док је анализа тренутно активног напонског пољаизвршена у све три сеизмичке зоне.Анализа палеонапона, који су у подручју Интерних Динарида били активни токомалпског орогеног циклуса, састојала се из неколико корака. Први корак обухватиоје теренски рад – картирање раседа и кинематских индикатора кретања по њима.Осим тога, на терену је било неопходно решити међусобне односе раседа и/илииндикатора кретања, као и евидентирање односа свих картираних структурапрема стенама дефинисане геолошке старости. Подаци прикупљени на терену сузатим коришћени за прорачун тензора напона који су били одговорни заактивацију ових раседа. Релативна и стратиграфска старост тензора напона итектонских фаза, реконструисаних на основу израчунатих тензора, одређена је наоснову старости раседних структура коришћених за прорачун конкретних тензоранапона.Анализа тренутно активног поља напона у подручју Интерних Динарида односисе на одређивање елемената тензора напона одговорног за контролисањесеизмичке активности у дефинисаним сеизмичким зонама. С тим у вези, најпре јебило неопходно решити фокалне механизме свих земљотреса магнитуде веће од 3...
The main aim of this PhD thesis was to reconstruct the evolution of the stress field ofthe Earth's crust in the area of Internal Dinarides in Serbia, during the Alpine orogeniccycle. The research procedure comprised of two main parts. The first part of theresearch was related to the paleostress analysis in the research area, while the secondone encompassed the analysis of the active stress field in this part of the Balkanpeninsula. The research area represents the innermost part of the Dinaric orogenic belt,situated in central and western Serbia. Considering the aim of the research, this area waschosen because it contains three seismically most active zones in Serbia: Kopaonik,Kraljevo and Maljen area. Structural-geological field work was done in order todetermine the paleostress tensors was done in two of these zones – the Kopaonik andthe Maljen ones. Analysis of recently active stress field was done in all threeseismogenic zones.Analysis of the paleostress fields which were active in this area during the Alpineorogenic cycle, consisted of several steps. The first step included field work – mappingof the faults and kinematic slip indicators. Beside that, during the field work it was alsonecessary to solve cross-cutting relationships of the faults and/or the slip senseindicators, and also to determine the relation of these structures to the rocks of known(stratigraphic or absolute) age. These data were later used to calculate the stress tensorswhich activated the considered faults. Relative and stratigraphic age of these stresstensors and reconstructed tectonic phases, was determined based on the age of faultsused to calculate the specific stress tensor.The analysis of the recently active stress field in the area of the Internal Dinarides wasdone by calculating the stress tensors which control the seismic activity in the definedseismogenic zones. In order to do that, it was first necessary to calculate focalmechanisms of all earthquakes with magntiude higher than 3, and then to do theinversion of these focal mechanisms and to calculate the active stress tensor. The stresstensor calculation was done using the standard inversion method for each of the definedzones separately. It was also important whether the considered seismic sequence is...
Internal Dinarides, paleostress analysis, earthquake focal mechanisms,stress field, tectono-magmatic events
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
Интерни Динариди, анализа палеонапона, фокални механизмиземљотреса, напонско поље, тектоно-магматски догађаји
Тип
Докторска дисертација

Ana S. Mladenović. "Еволуција напонског поља подручја Интерних Динарида у Србији током алпске орогенезе" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2015-06-19)