Геохемијске карактеристике флотацијског јаловишта рудника Грот (југоисточна Србија)

Објеката

Ментор
Vidojko Jović
Члан комисије
Vladica Cvetković
Vladimir Simić
Aleksandra Rosić
Zoran Nikić
Креатор
Božidar Đokić
Датум издавања
2012-07-16
Сажетак
У дисертацији су анализиране геохемијске карактеристике флотацијскогјаловишта које се налази на највишој надморској висини у Србији. Јаловиште јенастало преграђивањем узводно од Селишког потока. Географске, геолошке игеоморфолошке карактеристике области у којима је смештено највећим делом суутицали на његову морфологију и морфометрију. Јаловиште чини велики, јужни ијугоисточни плато и велика брана. Делови јаловишта су засебно испитивани, азатим и њихова међусобна интеракција и утицаји на окружење.Прикупљени узорци су испитивани рендгенском дифракциономанализом, скенирајућом електронском микроскопијом, рендгенскомфлуоресцентном спектрометријом, гранулометријском и хемијском анализом.Рендгенском дифракционом анализом су констатовани минералисиликатне, сулфидне, оксидне и карбонатне класе. Ови минерали су примарнодепоновани на круни велике бране, а затим су еолски и гравитационореседиментовани у друге делове јаловишта. Реседиментација је превасходнозависила од морфологије јаловишта.Скенирајућом електронско-микроскопском анализом је проучаванаморфологија, морфометрија и хемијски састав класа минерала и минералнихагрегата. Минералне асоцијације су најчешће формиране флотацијскомприпремом руде. У гранулометријски дефинисаним, полираним и неполиранимузорцима су утврђене следеће минералне класе: сулфидна, фосфатна, силикатна,оксидна и карбонатна; и минерални агрегати следећих класа: сулфидна и(силикатна, оксидна, оксидна и карбонатна, оксидна и силикатна, силикатна иоксидна, силикатна и карбонатна), фосфатна и (карбонатна), силикатна и(оксидна), оксидна (силикатна, сулфидна и силикатна, силикатна и карбонатна),карбонатна (оксидна, фосфатна, сулфидна и силикатна, фосфатна и силикатна,оксидна и силикатна)...
Geochemical characteristics of the Grot flotation tailing are presented in thedissertation. Grot tailing dump has the highest altitude of all tailing dumps in theRepublic of Serbia. It was formed in the dammed valley of the Seliski stream. Itsmorphology and morphometry were influenced mainly by the geographical, geologicaland geomorphological features of the area of its emplacement. The tailing consists ofthe large, south and southeast plateaus and the large dam. Parts of the tailing wereexplored separately and then their interaction and influence on the surroundings wereanalyzed.Samples were analyzed by the X-ray diffraction analyses, Scanning electronmicroscopy, X-ray fluorescence spectrometry, granulometric and chemical analyses.Minerals of the silicate, sulphide, oxide and carbonate classes were determinedby the X-ray diffraction analyses. All minerals were primarily deposited on the crown ofthe large dam and then resedimented to the other parts of the tailing by the aeolian andgravitational means. Resedimentation was mostly influenced by the morphology of thetailing.Morphology, morphometry and chemical composition of the mineral classes andaggregates were analyzed by the scanning electron microscopy. Obtained mineralassociations were usually formed by crushing, grinding and flotation ore preparation.Mineral classes determined in the granulometrically defined, polished and unpolishedsamples were: sulphide, phosphate, silicate, oxide and carbonate; mineral aggregates ofthe following classes were: sulphide and (silicate, oxide, oxide and carbonate, oxide andsilicate, silicate and oxide, silicate and carbonate), and phosphate and (carbonate),silicate and (oxide), oxide (silicate, sulphide and silicate, silicate and carbonate),carbonate (oxide, phosphate, sulphide and silicate, phosphate and silicate, oxide andsilicate)...
flotation, tailing, Scanning electron microscopy, X-ray fluorescencespectrometry, Pb-Zn ore, heavy metals, contamination
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
флотација, јаловиште, скенирајућа електронско-микроскопскаанализа, рендгенска флуоресцентна спектрометрија, Pb-Zn руда,тешки метали, контаминација
Тип
Докторска дисертација

Božidar Đokić. "Геохемијске карактеристике флотацијског јаловишта рудника Грот (југоисточна Србија)" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2012-07-16)