Hidrogeotermalni resursi teritorije grada Beograda

Објеката

Ментор
Dejan Milenić
Члан комисије
Zoran Stevanović
Veselin Dragišić
Mirko Komatina
Milica Jovanović-Popović
Креатор
Ana Vranješ
Датум издавања
2012-12-12
Сажетак
Republika Srbija je izrazito bogata hidrogeotermalnim resursima. Podzemne vode satemperaturama preko 20oC (pa do 96oC, Vranjska Banja) relativno su dobro iskorišćene.Nasuprot njima, podzemne vode sa temperaturama do 20oC do sada uglavnom nisu bilepredmet istraživanja sa bilo kog aspekta izuzev za potrebe vodosnabdevanja. Razvojemsistema toplotnih pumpi, mogućnosti višenamenskog korišćenja ovih voda značajno suuvećane.Teritorija Beograda odlikuje se značajnim resursima podzemnih voda, pre svega u okvirualuvijalnih peskovito-šljunkovitih naslaga i neogenih tortonsko-sarmatskih krečnjačkihnaslaga. Temperatura ovih voda ne prelazi 25oC. Njihovim zahvatanjem preko istražnoeksploatacionihbunara i potom prolaskom kroz toplotne pumpe i ekstrakcijom toplotestvara se odgovarajuća toplotna energija koju je potom moguće koristiti za odgovarajućenamene.Cilj izrade doktorske disertacije je, dakle, ocena potencijala hidrogeotermalnih resursaniske entalpije na teritoriji grada Beograda. Cilj istraživanja jeste i definisanje mogućnosti inačina primene hidrogeotermalnih resursa shodno energetskim toplotnim potrebama gradaBeograda, kao i razvijanje mehanizama održivog upravljanja istim. Ocena potencijalnostihidrogeotermlanih resursa teritorije grada Beograda, predstavlja baznu podlogu za daljirazvoj grada sa aspekta korišćenja podzemnih voda i gazdovanja istim. Valorizacijaenergetskog potencijala podzemnih voda na području grada usmerava tok urbanističkograzvoja i energetskog razvoja grada.U cilju ocene potencijalnosti i energetske valorizacije hidrogeotermalnih resursa nateritoriji grada Beograda istraživanja su podeljena na četiri celine.U okviru prve celine sagledane su opšte karakteristike teritorije grada: geografski položaj,klimatske karakteristike, hidrografsko-hidrološke i geomorfološke karakteristike terena.Izrađena je hidrografska karta teritorije grada Beograda primenom GIS tehnologije urazmeri 1:100.000 i izrađen je trodimenzionalni prikaz terena...
The Republic of Serbia is extremely rich in hydrogeothermal resources. Groundwater withthe temperatures above 20°C (up to 96°C, Vranjska Spa) is relatively well utilised. Unlikeit, groundwater with the temperatures up to 20°C mostly has not been the subject ofexploration from any aspect except for the need of water supply. The development of theheat pump systems, has substantially increased the possibilities of multipurpose utilisationof groundwater.The territory of Belgrade covers a considerable area of groundwater resources, especiallywithin alluvial, sand and gravel sediments and Neogenic Tortonian-Sarmatian limestonedeposits. The temperature of this water is not above 25°C. The capturing of thisgroundwater, using the exploitation wells, its subsequent passing through heat pumps, andheat exchanger, creates suitable heat energy which can subsequently be utilised fordifferent purposes.The aim of this paper is, therefore, the estimation of low enthalpy hydrogeothermalresource potentials on the territory of the city of Belgrade. The goal of this exploration isdefining the possibilities and utilisation methods of hydrogeothermal resources accordingto the energy heating requirements of Belgrade, as well as, the sustainable development ofits management mechanisms. The hydrgeothermal resource potential evaluation on theterritory of the city of Belgrade represents the basic platform for futher city developmentconcerning groundwater utilisation and management. The groundwater energy potentialvalorisation in the city area directs further urban and energy development of the city.With the prospect of giving the estimation of hydrogeothermal resource energy andpotential valorisation on the territory of Belgrade, the explorations have been divided intofour segments...
geothermal energy, hydrogeothermal resources, hydrogeothermal systems,hydrogeothermal potential, energy valorisation, hydrogeological area delineation, the cityof Belgrade
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
geotermalna energija, hidrogeotermalni resursi, hidrogeotermalni sistemi, hidrogeotermalnapotencijalnost, energetska valorizacija, hidrogeološka rejonizacija, grad Beograd
Тип
Докторска дисертација

Ana Vranješ. "Hidrogeotermalni resursi teritorije grada Beograda" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2012-12-12)