Potencijalnost tercijarnih magmatskih kompleksa Vardarske zone Srbije sa aspekta arhitektonskog građevinskog kamena

Објеката

Ментор
Vladimir Simić
Члан комисије
Vladica Cvetković
Jovan Kovačević
Креатор
Lidija M. Kurešević
Датум издавања
2014-01-22
Сажетак
U sastavu Vardarske zone, jedne od tektonski najsloženijih oblasti Balkanskogpoluostrva, u čijem domenu se odvijalo otvaranje i zatvaranje okeanskih prostora isubdukcija koja je dovela do intenzivne magmatske aktivnosti pretežno tokom tercijara,danas se nalazi veći broj magmatskih kompleksa.U ovoj disertaciji su obrađene geološke karakteristike trinaest izabranih magmatskihkompleksa Vardarske zone tercijarne starosti, i laboratorijski određena mineraloškopetrografskasvojstva stena u njihovom sastavu i fizičko-mehanička svojstva kamenaznačajna za utvrđivanje mogućnosti njihove primene za dobijanje blokovaarhitektonskog građevinskog kamena iz kojih se dobijaju ploče za oblaganjegrađevinskih objekata. Svi magmatski kompleksi se nalaze u Eksternoj vardarskojpodzoni.U grupu magmatskih kompleksa sa ocenom velika perspektivnost" spadaju sledećiplutonski magmatski kompleksi: boranjski, bukuljski, kosmajski, kremićki i željinski. Uprelaznu grupu između velike i srednje perspektivnosti spadaju plutoni Brajkovca iDrenja i subvulkanska masa Slavkovice. U grupu magmatskih kompleksa sa ocenom"srednja ili ograničena perspektivnost" spadaju vulkaniti Ravnog brda (Borač) i GradskeGore (Rudnik). U prelaznu grupu između srednje i male perspektivnosti spada cerskipluton. U grupu magmatskih kompleksa sa ocenom "mala perspektivnost ilineperspektivna" spadaju vulkaniti Talambasa (Borač), Brvenika-Šumnika i VelikeBisine (Ibarski vulkaniti), Ćeramida (Rudnik) i Kamenice (Stolovi).Na osnovu svih prikazanih činjenica, može se doneti zaključak da plutonski magmatskikompleksi Vardarske zone imaju uglavnom veliku perspektivnost sa aspektaarhitektonskog građevinskog kamena, dok vulkanitski imaju vrlo malu ili nikakvu.Njihova svojstva koja su nepovoljna sa aspekta arhitektonskog građevinskog kamenačine ih idealnim za eksploataciju kao tehnički građevinski kamen..."
The Vardar zone, one of the tectonically most complicated areas of the BalkanPeninsula due to the opening and closing of multiple oceanic domains throughout itsgeological history and subduction that followed and led to intense magmatic activity,mostly during Tertiary, today contains numerous magmatic complexes.The subject of this doctoral thesis is defining the geological characteristics of the chosenthirteen magmatic complexes of the Vardar zone of the Tertiary age, and theirpetrographic and physico-mechanical properties examined in the Stone testinglaboratory, important for evaluation of the possibility of their rock mass use as adimension stone. All the examined magmatic complexes are situated within the Externalvardar subzone.The plutonic magmatic complexes of Boranja, Bukulja, Kosmaj, Kremić and Željin fallwithin the group with high potentiality. The plutonic magmatic complexes of Brajkovacand Drenje and the subvolcanic body of Slavkovica fall within the transitional groupbetween high and moderate potentiality. The volcanic magmatic complexes of Ravnobrdo (Borač) and Gradska Gora (Rudnik) fall within the group with moderatepotentiality. The plutonic magmatic complex of Cer falls within the transitional groupbetween moderate and low potentiality. The volcanic magmatic complexes of Talambas(Borač), Brvenik-Šumnik and Velika Bisina (Ibar volcanics), Ćeramide (Rudnik) andKamenica (Stolovi) fall within the group with low potentiality to no potentiality.All presented data lead to a conclusion that most of the plutonic magmatic complexes ofthe Vardar zone have significant potentiality for dimension stone, while the volcaniccomplexes have very low potentiality or none. However, their characteristics,unfavourable from the aspect of the dimension stone, make them ideal for exploitationas the technical building stone...
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
Arhitektonski građevinski kamen, magmatske stene, Vardarska zona, Srbija
Dimension stone, igneous rocks, Vardar zone, Serbia
Тип
Докторска дисертација

Lidija M. Kurešević. "Potencijalnost tercijarnih magmatskih kompleksa Vardarske zone Srbije sa aspekta arhitektonskog građevinskog kamena" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2014-01-22)