Proširivanje upita zasnovano na leksičkim resursima

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Ranka Stanković, Ivan Obradović, Cvetana Krstev
Извор
SNTPI 09 - Naučno-stručni skup Sistem naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija, Beograd 19. i 20. jun 2009
Уредник
Đuro Kutlača
Издавач
Beograd : Fakultet informacionih tehnologija
Датум издавања
2009
Сажетак
U radu je opisano kako se leksički resursi za srpski jezik i softverski alati, razvijeni u okviru Grupe za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu, mogu koristiti za unapređenje postavljanja upita. Rezultati pretrage mogu biti značajno unapređeni korišćenjem različitih leksičkih resursa, kakvi su morfološki rečnici i semantičke mreže. Izloženi pristup može se iskoristiti i u Sistemu naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija, jer je efikasno pretraživanje ovog dragocenog resursa, imajući u vidu njegovu heterogenost i obim, kao i preovladavajući tekstualni sadržaj, veoma složen zadatak. U radu se predstavlja i softverski alat WS4LR koji je razvijen i koristi se za rešavanje raznih zadataka u Grupi, i web aplikacija WS4QE koja, zajedno sa pratećim veb servisima, omogućava da se niz zadataka sada reši i preko veba. Pored kratkog opisa nekih od jezičkih resursa za srpski jezik, biće opisano kako se funkcije alata WS4LR mogu koristiti za njihovo održavanje i razvoj, kao i neke od mogućnosti za proširenje upita na web-u i korišćenje tih proširenih upita, koje pruža web aplikacija WS4QE.
This paper presents how resources and tools developed within the Human Language Technology Group at the University of Belgrade can be used for improvement of queries. Search results can be substantially improved by using various lexical resources, such as morphological dictionaries and semantic networks. The outlined approach may be used within the System of scientific, technical and business information. Efficient exploration of such a valuable source, in view of the diversity and amount of archived data, including textual, is a complex task. The tools we describe are WS4LR, a software tool that has already been developed and used for solving different tasks within the Group, and a web application named WS4QE, accompanied by several web services, that enables the solution of various tasks via the web. Besides a short description of the lexical resources for Serbian involved, we shall also describe how the functions of the WS4LR tool can be used for their maintenance and development, as well as some possibilities for web query expansion offered by the WS4QE web application and the use of these expanded queries.
почетак странице
77
крај странице
80
isbn
987-86-912685-0-3
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M63
Права
Отворен приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
pdf

Ranka Stanković, Ivan Obradović, Cvetana Krstev. "Proširivanje upita zasnovano na leksičkim resursima" in SNTPI 09 - Naučno-stručni skup Sistem naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija, Beograd 19. i 20. jun 2009, Beograd : Fakultet informacionih tehnologija (2009)