Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Mogućnost korelacije zatezne čvrstoće i dinamičkih svojstava belog venčačkog mermera”

Врста публикације

Рад у зборнику

Верзија документа

објављена

Језик

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Јелена Мајсторовић, Владимир Чебашек, Вељко Рупар, Небојша Гојковић

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Могућност корелације затезне чврстоће и динамичких својстава белог венчачког мермера

Назив конференције (зборника), место и датум одржавања

Инжењерски проблеми у меким стенама/Engenieering problems in soft rocks - Druga konferencija regionalnih geotehničkih društav, Specijalizovana konferencija ISRM-aa

Уредник/ци зборника

Слободан Ћорић, Јован Папић

Издавач (Београд : Просвета)

Друштво за геотехника на Македонија

Година издавања

2022

Сажетак рада на српском језику

Затезна чврстоћа се користи при димензионисању комора (распона између стубова), одређивању резне силе на багерима, израчунавања ефеката минирања итд. Искуство је показало да затезна чврстоћа стена представља 10-15% једноосне ч врстоће на притисак. За прецизније одређиване овог параметра приступа се лабораторијским испитивањима, директим или индирекним методама. У овом раду су приказана испитивања затезне чврстоће индиректном методом на узорцима белог меремера лежишта Венчац. Пре утрђивања затезне чврстоће, на сваком пробном телу извршено је мерење брзине лонгитудиналних еластичних таласа. На основу добијених резултата одређена је корелација између затезне чврстоће стенског материјала и брзине простирања лонгитудиналних (подужних) еластичних таласа.

Почетна страна рада

407

Завршна страна рада

415

ISBN број изворне публикације

978-9989-2053-4-7

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

мермер, затезна чврстоћа, брзина лонгитудиналних еластичних таласа, индиректна метода

Линк

https://mag.net.mk/v-mag-symposium-28-30-5-2020/

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

М30

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М33

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.