Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Praktikum iz inženjerske geologije”

Врста публикације

Уџбеник

Верзија публикације

објављена верзија

Језик публикације

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Uroš Đurić, Jelka Krušić

Наслов публикације (Наслов - поднаслов)

Praktikum iz inženjerske geologije

Издавач (Београд : Просвета)

Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Година издавања

2020

Кратак опис публикације

“Praktikum iz inženjerske geologije” namenjen je: studentima Osnovnih akademskih studija na Studijskom program Geotehnika za obavezne predmete “Principi inženjerkse geologije”, “Metode inženjerskogeoloških
istraživanja” i “Inženjerska geodinamika”; zatim studentima Osnovnih akademskih studija Studijskih programa Geofizika, Hidrogeologija i Geologija (odnosno ekvivalentnim programima koji su trenutno u procesu akreditovanja) koji slušaju izborni predmet “Inženjerska geologija”; kao i studentima Diplomskih (Master) akademskih studija Studijskog programa Geotehnika za obavezni predmet “Geološki hazardi”.
Praktikum sadrži ukupno 33 vežbe, koje se sastoje od tekstualnog uvoda i zadataka i odgovarajućih pratećih materijala (u digitalnom formatu) potrebnih za njihovu realizaciju. Uz ove materijale priložena je i odgovarajuća dodatna literatura, tehničko uputstvo za izradu vežbi i formulari evidencije vežbi. Organizacija i sadržaj vežbi u svemu prati nastavne jedinice koje su predviđene kurikulumom navedenih predmeta. Predviđena je kabinetska realizacija vežbi, ali je za pojedine vežbe potreban i organizovan terenski obilazak. Većina vežbi je koncipirana tako da se može uraditi u terminu prema planu i program kursa (u standardnim ili računarskim učionicama), ali postoji i izvestan broj vežbi koji od studenata zahteva dodatni angažman i rad od kuće u vidu seminarskih radova i domaćih zadataka, kao i rad na terenu.
“Praktikum iz inženjerske geologije” je elektronska publikacija, urađena u licenciranom program Mediator 9 (MatchWare). Uz CD je dato i uputstvo za korišćenje sadržaja Praktikuma.

Број страна (последња нумерисана)

razl. pag.

ISBN број

978-86-7352-350-7

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

inženjerska geologija

УДК број

550.8(075.8)(076)(0.034.2)

COBISS број

283819788

Шира категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ужа категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.