Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Примена нумеричких метода у моделовању тецишта са освртом на различите реолошке услове”

Врста публикације

Докторска дисертација

Верзија документа

објављена

Језик

српски

Аутор

Јелка Крушић

Наслов (Наслов - поднаслов)

Примена нумеричких метода у моделовању тецишта са освртом на различите реолошке услове

Издавач (Београд : Просвета)

Београд : Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Биљана Аболмасов

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Биљана Аболмасов, Милош Марјановић, Славољуб Драгићевић

Сажетак на српском језику

Тецишта су комплексне појаве нестабилности које захтјевају истраживања и испитивањакоја до сада нису рађена код нас у области геотехнике. По механизму, начину активирањаи понашању покренутог материјала се знатно разликују од клизишта. Циљ оведисертације је била примјена нумеричких модела пропагације тецишта на примјеру двијепојаве које су се десиле у Србији као посљедица дјеловања циклона Тамара. Детаљноистраживање тецишта подразумијева теренско картирање, теренска истраживања илабораторијска испитивања одабраних узорака са терена. Од теренских истраживања напримјеру тецишта Селанац урађена су геофизичка истраживања Електричнетомографије док је за оба тецишта урађено снимање терена беспилотном летилицом.Лабораторијска испитивања су имала за циљ анализу гранулометријског састава иутврђивање граница консистеницје. Добијени резултати су поређени са литературнимвриједностима а неки од параматера су коришћени као улазни подаци у SPH geoflowсофтверу. Израда нумеричких модела пропагације је урађена примјеном софтвера који субазирани на различитим аналитичким приступима, RAMMS базиран на методуконачних запремина и SPH geoflow метод моделовања флуидних дјелића. Коначнирезултати више параметра: висина, максималних брзина кретања и приноса материјалаусљед еродовања подлоге добијени повратном анализом примјеном оба програма.Коришћен је исти конститутивни модел односно Воелмијев реолошки модел. Модели сувалидирани поређењем са теренским истраживањима и анализираним дигиталним моделима терена двије епохе.

Сажетак рада на језику

Debris flows are complex phenomena that require research and investigations that have notbeen conducted in the field of geotechnics in our country so far. In terms of mechanism,activation, and behavior of the moving material, they significantly differ from landslides. Thegoal of this dissertation was the application of numerical models of debris flows propagationusing the example of two events that occurred in Serbia because of the action of cycloneTamara. Detailed research on debris flows involves field mapping, field investigations, andlaboratory testing of selected samples from the field. Geophysical investigations using Electrical Tomography were carried out for the Selanac debris flow based on field research,while drone surveys were conducted for both debris flows. Laboratory tests aimed to analyze the granulometric composition and determine the consistency limits. The obtained results were compared with literature values, and some parameters were used as input data in the SPH Geoflow software. The development of numerical propagation models was done using software based on different analytical approaches, RAMMS based on the Finite Volume Method, and SPH Geoflow method for modeling fluid particles. The results include parameters such as height, maximum velocities, and material yield due to substrate erosion, obtained through a backward analysis using both programs. The same constitutive model, Voellmy's rheological model, was used. The models were validated by comparing them with field investigations and analyzed digital terrain models from two epochs.

Број страна

132

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

тециште, нумерички модели пропагације, циклон Тамара, геофизичка истраживања, лабораторијска испитивања, Селанац, Лева река, RAMMS, SPH geoflow, реолошки модел

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

debris flow, numerical propagation models, cyclone Tamara, geophysical investigations, laboratory testing, Selanac, Leva River, RAMMS, SPH geoflow, rheological model

Шира категорија према правилнику МПНТ

M70

Ужа категорија према правилнику МПНТ

M70

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-No Derivative Works 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.