Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Hydrodynamic analysis application of contaminated groundwater remediation to oil hydrocarbons”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Predrag Pajic, Aleksandar Calenic, Dusan Polomcic, Dragoljub Bajic

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Hydrodynamic analysis application of contaminated groundwater remediation to oil hydrocarbons

Наслов часописа

Tehnika

Издавач (Београд : Просвета)

Centre for Evaluation in Education and Science (CEON/CEES)

Година издавања

2018

Сажетак на српском језику

U ovom radu sagledana je primena hidrodinamičke analize u okviru odabrane remedijacione metode ,,pumpanja i tretiranja” kontaminiranih podzemnih voda ugljovodonicima, na primeru pretakališta rafinerije nafte u Pančevu. Primenjena hidrodinamička analiza predstavlja pravilan, a sve češće i neophodan pristup u savremenoj hidrogeologiji. Prethodnim hemijskim analizama uzoraka tla i podzemnih voda na istražno-osmatračkim objektima detektovano je zagađenje produktima nafte. Novoizvedena istraživanja obuhvatila su izvođenje 12 pijezometara različitih dubina, geoelektrično sondiranje tla, ,,in situ” merenja prisutnog kontaminanta, izdvojenog kao hidrofobna faza LNAPL, hemijske analize nabušenog materijala i uzoraka podzemnih voda sa akcentom na sadržaj ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH), ukupnih masti i mineralnih ulja, katjona žive i drugih karakterističnih jedinjenja i dr. Ovim istraživanjima definisan je obim kontaminacije izdani ,,lakom” fazom zagađenja. Odabrana remedijaciona metoda za sanaciju ove vrste zagađenja je ,,Pump and Treat“ metoda, koja podrazumeva ispumpavanje zagađenih podzemnih voda iz izdani i njihov dalji tretman. Za izbor optimalnog hidrotehničkog rešenja za ekstrakciju ,,lake” faze zagađenja (LNAPL) korišćena je hidrodinamička metoda. Na matematičkom modelu sprovedeni su prognozni proračuni za dva varijantna rešenja (,,hidrauličke izolacije“ i kompleksno) za primenu remedijacije kontaminacije podzemnih voda okarakterisanih kao front zagađujuće materie (ekstrakcionim i upojnim bunarima ili infiltracionim bazenom). Izvođenjem ekstrakcionih bunara omogućilo bi se uklanjanje ,,lake“ faze sa površine vode posebnim pumpama - skimerima. Značaj primene hidrodinamičke metode je, pored odabira hidrotehničkog rešenja za ekstrakciju hidrofobne faze LNAPL i omogućavanje podloga za dimenzionisanje ovih objekata na osnovu rezultata bilansiranja podzemnih voda.

Волумен/том или годиште часописа

72

Број часописа

6

Почетна страна

825

Завршна страна

833

DOI број

10.5937/tehnika1706825P

ISSN број часописа

0040-2176

Географско подручје на које се односи публикација

Srbija

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

kontaminacija, matematički model, podzemne vode, remedijacija, ugljovodonici

Линк

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2017/0040-21761706825P.pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M50

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М51

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.